Ứng dụng Gom Rác GRAC

Chưa có hiệu lực Dự thảo Nghị định Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sin

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Dự thảo Nghị định Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
Nhóm đối tượng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động chia làm 6 nhóm:
Nhóm 1: người quản lý
Nhóm 2: người làm công tác an toàn vệ sinh lao động
Nhóm 3: người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động
Nhóm 4: không phải nhóm 1,2,3,5,....
Nhóm 5: người làm công tác y tế
Nhóm 6: điều 74 luật an toàn vệ sinh lao động
http://www.molisa.gov.vn/DuThao/20160107164028du_thao_1.pdf

Untitled.png
dự thảo nghị định, luật an toàn vệ sinh lao động,
 
Top