Dự thảo thông tư quản lý chất thải y tế

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
THÔNG TƯ​
Quy định về quản lý chất thải y tế

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về quản lý chất thải y tế như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về quản lý chất thải phát sinh trong cơ sở y tế bao gồm việc phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ tạm thời, xử lý chất thải y tế và việc kiểm soát, quản lý chất thải sau xử lý trong các cơ sở y tế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động có phát sinh chất thải y tế, bao gồm:

a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 3, Nghị định 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;

b) Các trung tâm y tế dự phòng; trung tâm phòng chống bệnh xã hội; trung tâm sức khỏe sinh sản;

c) Các viện nghiên cứu; Các trường và trung tâm nghiên cứu, đào tạo y - dược;

d) Các cơ sở sản xuất và kiểm nghiệm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, thực phẩm;

e) Các cơ sở giám định y khoa, giám định pháp y, giám định sức khỏe tâm thần;

f) Các cơ quan, tổ chức có bộ phận y tế làm phát sinh chất thải y tế;

2. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác quản lý chất thải y tế.
Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 37. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2014.

Thông tư này thay thế Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế.

Điều 38. Điều khoản chuyển tiếp

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản đã được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.

Điều 39. Trách nhiệm thi hành

Cục Quản lý môi trường y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.
 

Đính kèm

  • Du thao THONG TƯ QLCTYT ngày 27.5.doc
    2.2 MB · Lượt xem: 5,734
scroll-topTop