Dự thảo THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hệ thống quản lý môi trường

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
(Dự thảo)
THÔNG TƯ Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hệ thống quản lý môi trường

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác nhận hệ thống quản lý môi trường.


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ đề nghị xác nhận hệ thống quản lý môi trường.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi tắt là cơ sở) thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục II của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường .

Điều 2. Lập hồ sơ đề nghị xác nhận hệ thống quản lý môi trường

Cơ sở tự lập hồ sơ đề nghị xác nhận hệ thống quản lý môi trường hoặc thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực để lập báo cáo xác nhận hệ thống quản lý môi trường.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Hồ sơ đề nghị xác nhận hệ thống quản lý môi trường

1. Hồ sơ đề nghị xác nhận hệ thống quản lý môi trường bao gồm:

a) Đơn đề nghị xác nhận hệ thống quản lý môi trường (Theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này).

b) Báo cáo về hệ thống quản lý môi trường của cơ sở (Theo mẫu tại Phụ lục 2 của Thông tư này).

c) Bản sao quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

d) Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

2.Cơ sở lập 10 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 4 Thông tư này gửi trực tiếp, hoặc thông qua đường bưu điện hoặc thông qua thư điện tử đến Tổng cục Môi trường.

3. Thời hạn nhận hồ sơ và tổ chức xác nhận hệ thống quản lý môi trường thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

4. Sau khi có quyết định xác nhận hệ thống quản lý môi trường, hồ sơ đề nghị xác nhận và xác nhận lại hệ thống quản lý môi trường được lưu 01 bộ tại Tổng cục Môi trường và 01 bộ trả cơ sở để lưu.

Điều 4. Trình tự xác nhận, xác nhận lại hệ thống quản lý môi trường

1. Sau khi xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị xác nhận hệ thống quản lý môi trường, Tổng cục Môi trường tiến hành:

a) Thành lập Tổ tư vấn về việc xác nhận hệ thống quản lý môi trường với thành phần bao gồm các chuyên gia về quản lý môi trường, quản lý lĩnh vực chuyên ngành thuộc ngành nghề kinh doanh của cơ sở. Tổ tư vấn có nhiệm vụ tư vấn giúp Tổng cục Môi trường xem xét hồ sơ, đánh giá các điều kiện đáp ứng của cơ sở để xem xét cấp Quyết định xác nhận hệ thống quản lý môi trường;

b) Tổ chức họp Tổ tư vấn để thống nhất yêu cầu, kiến nghị về việc cấp Quyết định xác nhận hệ thống quản lý môi trường với sự tham gia của đại diện theo pháp luật của cơ sở và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để trực tiếp thảo luận, làm rõ các vấn đề còn vướng mắc, chưa đạt yêu cầu (nếu có);

c) Lấy ý kiến tham vấn bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong trường hợp không thành lập Tổ tư vấn.

2. Kinh phí cho hoạt động xác nhận hệ thống quản lý môi trường theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thực hiện quyết định xác nhận hệ thống quản lý môi trường

1. Tổng cục Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện theo Quyết định xác nhận hệ thống quản lý môi trường của cơ sở theo quy định của pháp luật.

2. Cơ sở chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của Quyết định xác nhận hệ thống quản lý môi trường và theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Thu hồi Quyết định xác nhận hệ thống quản lý môi trường

1. Doanh nghiệp bị thu hồi Quyết định xác nhận hệ thống quản lý môi trường khi vi phạm một trong các trường hợp sau:

a) Doanh nghiệp vi phạm quy định trong việc lập các báo cáo xác nhận hệ thống quản lý môi trường;

b) Doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ Quyết định xác nhận hệ thống quản lý môi trường;

2. Doanh nghiệp bị thu hồi Quyết định xác nhận hệ thống quản lý môi trường bị xử phạt vi phạm hành chính và phải đăng ký xác nhận lại hệ thống quản lý môi trường.

Điều 7. Cam kết của cơ sở có giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001

Đối với cơ sở có giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 còn hiệu lực, được cấp bởi tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật, người đứng đầu cơ sở phải có văn bản gửi Tổng cục Môi trường cam kết tuân thủ đầy đủ các nội dung quy định tại Điều 27 của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường theo mẫu tại Phụ lục 4 của Thông tư này.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường tổ chức đánh giá hồ sơ đăng ký, xác nhận và xác nhận lại hệ thống quản lý môi trường; hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2015.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án Nhân dân tối cao;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Sở Tài nguyên và Môi trường

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;

- Website Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Lưu: VT, PC, TCMT (300).


BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang
 
scroll-topTop