ĐƯỜNG DÂY NÓNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Từ ngày 31 tháng 10 năm 2017, Tổng cục Môi trường đã thiết lập đường dây nóng cấp trung ương theo:
- Số điện thoại: 086.900.0660
- Địa chỉ thư điện tử: duongdaynong@vea.gov.vn
Đường dây nóng cấp trung ương và địa phương sẽ tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân về ô nhiễm môi trường trên phạm vi cả nước, hoạt động trong thời gian 24/24 giờ, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Ngày 10 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTNMT về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng (sau đây gọi tắt là Chỉ thị).

1580897150086.png


Theo đó, ngày 30 tháng 10 năm 2017, Tổng cục Môi trường đã chính thức thiết lập và vận hành đường dây nóng cấp Trung ương theo số điện thoại 086.900.0660, địa chỉ thư điện tử duongdaynong@vea.gov.vn và đã tổ chức công khai thông tin đường dây nóng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường, trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Đồng thời Tổng cục Môi trường đã phối hợp, hướng dẫn các với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố xây dựng và ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường từ trung ương đến địa phương.
Để tiếp nhận thông tin từ các tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng cấp Trung ương, Tổng cục Môi trường đã chỉ định Văn phòng Tổng cục làm đầu mối vận hành, quản lý; bố trí phương tiện, cán bộ thường trực 24/24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.
 
scroll-topTop