Em là member mới .các anh chị giúp e vs ah .đây là bài tập môn học của em .anh chị tham gia góp ý ki

viola1268

Mầm xanh
Bài viết
7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1- Đề xuất sơ đồ công nghệ và tính toán các công trình chính trong một hệ thống xử lý chất thải rắn theo các số liệu dưới đây:
- Hệ thống phục vụ cho khu dân cư có 2.500 dân, công suất thải rác 2.0 kg/ngày đêm, hiệu quả thu gom chất thải rắn đạt 40 %
- Thành phần khối lượng chất thải rắn

Thµnh phÇn ( % KL)
ChÊt h÷u c¬ 15
Cao su, nhùa 5
GiÊy, cat ton, giÎ vôn 20
Kim lo¹i 10
Thuû tinh, gèm, sø 8
§Êt ®¸, c¸t, g¹ch vôn 42
- Độ ẩm: 50 %
-Độ tro 20 %
- Tỷ trọng chất thải rắn: 550kg/m3
2- Thể hiện các nội dung nói trên vào :
- Thuyết minh tính toán công nghệ xử lý chất thải rắn (bao gồm cả xử lý nước rác)
- Bản vẽ sơ đồ công nghệ xử lý chất thải rắn
- Bản vẽ tổng mặt bằng khu xử lý chất thải rắn
 
scroll-topTop