ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY (Gareth M. Evans, Judith C. Furlong - University of Durham, UK and Taeus

vthanh127

Cây công nghiệp
Bài viết
109
Nơi ở
Tp.HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Contents
Chapter 1 Introduction to Biotechnology
Chapter 2 Microbes and Metabolism
Chapter 3 Fundamentals of Biological Intervention
Chapter 4 Pollution and Pollution Control
Chapter 5 Contaminated Land and Bioremediation
Chapter 6 Aerobes and Effluents
Chapter 7 Phytotechnology and Photosynthesis
Chapter 8 Biotechnology and Waste
Chapter 9 Genetic Manipulation
Chapter 10 Integrated Environmental Biotechnology
Chapter 11 The Way Ahead
Bibliography and Suggested Further Reading
Index
 

Đính kèm

  • ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY.pdf
    3.4 MB · Lượt xem: 767
scroll-topTop