Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Five step management for safety (TIẾNG VIỆT - Năm bước quản lý an toàn)

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
5 bước quản lý về an tòan.

Tại sao chúng ta phải đưa ra các mô hình quản lý về an toàn sức khỏe và môi trường? Hãy nghĩ về những con số chưa đầy đủ mà Bộ lao động thương binh và xã hội đưa ra hàng năm. Những con số đó có thể chưa thuyết phục hoặc làm mủn lòng các nhà quản lý, nhưng với một sự thật là bất cứ một tai nạn nào xảy ra tại các cơ sở sản xuất thì những chi phí sau đây quả là không nhỏ

- Chi phí cho việc dừng công việc tạm thời do tai nạn xảy ra

- Chi phí cho chữa trị thương tật

- Chi phí bảo hiểm

- Đền bù thương tích

- Các chi phí hành chính liên quan

- Chi phí dọn dẹp và tái thiết lập sản xuất

Đó là chúng ta chưa thấy những mất mát khác mà chúng ta chưa nhìn thấy đó là

- Giảm năng lực thu hút đầu tư

- Chi phí bảo hiểm tăng

- Lòng tin của người lao động vào doanh nghiệp suy giảm

- vv


Với mỗi doanh nghiệp, tổ chức thì việc lựa chọn các hình thức quản lý và thực thi các vấn đề an tòan là rất cần thiết. Hiện nay có rất nhiều tổ chức đã đưa ra các mô hình quản lý và kiểm sóat hữu hiệu, tuy nhiên tất cả các mô hình đó đều có chung những điểm không thể bỏ qua đó là:


1. Thiết lập chính sách về An tòan, Sức khỏe và Môi trường (HSE)

2. Xây dựng tổ chức việc cam kết và thực hiện.

3. Lên kế hoạch và hành động cụ thể

4. Theo dõi và đánh giá kết quả quá trình thực hiện

5. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, báo cáo và phát triển
1. Thế nào là một chính sách tốt?

Một chính sách tốt là chính sách phải được xây dựng thực tiễn cho mô hình họat động của công ty hay tổ chức của bạn. Điều đó bao gồm cả việc tuyển chọn nhân lực, vật tư, thiết bị máy móc sản xuất và sản phẩm của công ty bạn. Chính sách đó phải được cam kết thực hiện bởi những nhà lãnh đạo cao nhất trong tổ chức và phải được phổ biến rộng rãi đến từng người trong tổ chức đó. Mục tiêu của chính sách phải được đặt ra một cách thực tế và liên quan đến tình hình thực tiễn trong họat động của tổ chức của bạn.

2. Thế nào là một mô hình tổ chức tốt?

Để chính sách trên của bạn thực thi tốt, chúng ta cần một tổ chức tốt để thực hiện. Một tổ chức tốt sẽ mang lại những chuyển biết tích cực trong việc thay đổi tư duy an tòan. Những vị trí trong tổ chưa đó phải hội đủ các điều kiện như:

- Năng lực và trách nhiệm

- Trình độ

- Sự hợp tác và mối liên kết


a. Năng lực và trách nhiệm: Khi tuyển dụng chúng ta cần đánh giá khả năng, kinh nghiệm của người sẽ được tuyển dụng, năng lực và kinh nghiệm đó phải phù hợp và đảm bảo được nhu cầu công việc mà người đó sẽ phụ trách. Các hình thức đào tạo nâng cao nhằm thích ứng với nhu cầu công việc phải được xem xét và tiến hành trước khi mọi người bắt đầu công việc. Sự ràng buộc về trách nhiệm thực thi chính sách an tòan, sức khỏe và môi trường cũng cần được xem xét, cam kết đối với từng vị trí trong tổ chức.


b. Trình độ: Người có trách nhiệm trong từng vị trí phải thể hiện được trình độ quản lý và họat động của mình. Trình độ đó phải được chứng minh bằng các hình thức thể hiện cam kết với các cấp liên quan.


c. Sự hợp tác và mối liên kết: Trong bất kỳ tổ chưc nào thì sự phối hợp đồng bộ có hệ thống cũng là vấn đề vô cùng quan trọng. các mối liên quan phải được vạch rõ và thể hiện sự phối hợp khăng khít và hợp lý trong tổ chức. Thông tin về chính sách An tòan, sức khỏe và môi trường phải được triển khai công khai tới tất cả các nhánh hoặc thành viên bởi người đứng đầu tổ chức đó. Thông tin phải hồi phải đi đúng và được xử lý bởi người có trách nhiệm.


3. Lên kế họach và hành động cụ thể như thế nào?

Việc lên kế họach chính là chìa khó để đảm bảo việc thực thì chính sách an tòan sức khỏe và môi trường trong tổ chức của bạn được thực hiện tốt. Kế họach được lên phải thể hiện rõ mục tiêu đặt ra, rủi ro trong công việc, đánh giá rủi ro và các hình thức, biện pháp kiểm sóat rủi ro. Các tiêu chuẩn về An tòan, Sức khỏe và môi trường của nhà nước và thế giới phải được xem xét và áp dụng cho việc thực thi chính sách của tổ chức. Các tiêu chuẩn, hướng dẫn và biện phát kiểm sóat công việc phải được chuẩn bị và soạn thảo cho từng họat động cụ thể của tổ chức. Các tài liệu này phải đảm bảo được tối thiểu 3 chỉ tiêu là :

- Có khả năng kiểm sóat

- Có khả năng đạt được

- Thực tế

Do các nhu cầu trên nên việc xây dựng kế họach và tiêu chuẩn cần hết sức cẩn thận. tỷ mỉ và thiết thực áp chi tiết cho công việc, họat động của công ty hoặc tổ chức.
4. Theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện như thế nào?

Việc theo dõi và đánh giá kết quả của quá trình thực hiện là rất cần thiết. Cũng giống như chúng ta xem xét thành quả, sản phẩm của bất kỳ chu trình sản xuất nào đó.

Việc theo dõi đánh giá quá trình thự thi chính sách an tòan sức khỏe và môi trường nhằm đạt được các mục đích sau:

- Chúng ta đang ở đâu trong việc thực thi chính sách?

- Chúng ta muốn đạt được đến đâu trong mục tiêu đề ra?

- Điều khác biệt và tại sao?

Việc đặt ra các hình thức hoặc quá trình theo dõi, đánh giá là không thể thiếu. Các hình thức theo dõi, đánh giá chủ động sẽ giúp phần ngăn ngừa được rủi ro trước khi xảy ra. Các hình thức theo dõi thụ động làm góp phẩn giải quyết hậu quả của sự cố, đút rút ra bài học và đưa ra các biện pháp ngăn ngừa và bảo vệ.

6. Thanh tra, kiểm tra và báo cáo như thế nào?

Trong suốt quá trình thực thi chính sách an tòan, sức khỏe và môi trường chúng ta cần lập ra một chu trình thanh tra. Thanh tra việc tiến độ, mức độ thực thi. Thanh tra những vướng mắc gặp phải trong quá trình thực thi để từ đó báo cáo, đóng góp cho quá trình hòan thiện của chính sách. Những báo cáo thanh tra và bài học kinh nghiệm phải được ban lãnh đạo cấp cao nhất coi trọng và xem xét. Các ý kiến bổ xung, đóng góp trong quá trình thanh tra cũng cần được nghiêm túc đưa vào quá trình hòan thiện của chính sách.

Kết luận:

Một hệ thống quản lý về An tòan, sức khỏe và môi trường là thực sự cần thiết trong mỗi tổ chức, công ty. Các bước xây dựng, phát triển và thực thi đòi hỏi phải được xây dựng công phu, nghiêm túc và chi tiếp áp dụng cho tính đặc thù công việc của mỗi công ty, tổ chức. tránh tình trạng xao chép làm lệc lạc nội dung áp dụng cũng như phương hướng phấn đấu. Nếu bạn cần xây dựng cho công ty của mình, hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được những hỗ trợ, tư vấn cần thiết và hòan tòan miễn phí.
 
Top