Gải thưởng môi trường tỉnh Quảng Ngãi

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 11/2011/QĐ-UBND​
Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 05 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI​
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 34/2005/NĐ-CP ngày 22/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BTNMT ngày 28/7/2010 của Bộ Tài chính và Môi trường Quy định về Giải thưởng môi trường Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 154/TTr-STNMT ngày 16/02/2011, Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 176/BC-STP ngày 26/01/2011,
 

Đính kèm

  • 11_2011UBND.doc
    73.2 KB · Lượt xem: 381

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mời các bạn so sánh với phân hạng DOANH NGHIỆP XANH CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG
http://yeumoitruong.com/forum/showthread.php?12206

Bình Dương công nhận 32 doanh nghiệp xanh môi trường

(02:34, 27/04/2011) Theo bà Võ Thị Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh đã ra Quyết định công nhận 32 doanh nghiệp lần đầu tiên đạt danh hiệu“ doanh nghiệp xanh môi trường”. Việc phân hạng, đánh giá “doanh nghiệp xanh” lần đầu tiên năm 2011 được căn cứ vào 3 tiêu chí: Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường; tuân thủ về hồ sơ quản lý môi trường.
Trong số doanh nghiệp thực hiện tốt và đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường phần lớn sản xuất nằm trong các khu công nghiệp tập trung, duy nhất có Công ty TNHH Yazaki Eds (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An) là nằm ngoài khu công nghiệp nhưng đạt tiêu chí “doanh nghiệp xanh”. Trong 32 “doanh nghiệp xanh” có mặt hầu hết ở các lĩnh vực, trong đó có cả những lĩnh vực không thân thiện với môi trường như: nước giải khát, dược phẩm, hóa chất... nhất là sản xuất thuốc trừ sâu (Công ty Arysta LiFescience Việt Nam, KCN Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An), nhờ vào nỗ lực thực hiện tốt bảo vệ môi trường được công nhận là “doanh nghiệp xanh”.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh số doanh nghiệp “đen môi trường” nằm trong danh sách đen vẫn đang chiếm số lượng rất lớn. Hiện nay, tỉnh đang ra hạn định thời gian với hàng chục doanh nghiệp khắc phục ô nhiễm, nếu các nhà máy cố trình gây ô nhiễm sẽ bị đóng cửa, thậm chí rút giấy phép. Lo ngại hiện nay, các kênh rạch, nổi cộm kênh Ba Bò, suối Siệp… xuất phát từ ô nhiễm thải ra từ nước thải khu công nghiệp, trong đó không ít doanh nghiệp xả thẳng nguồn nước sản xuất không qua xử lý ra môi trường vẫn còn báo động ở tỉnh Bình Dương.
Nguồn: http://www.canhsatmoitruong.gov.vn
 
scroll-topTop