Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Gang tay cao su dính hóa chất

daibangxanh

Well-Known Member
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 18 02 01
19 12 01 Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại vô cơ
19 12 02 Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại hữu cơ
19 12 03 Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại vô cơ và hữu cơ
 
#3
#9
#11
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn sử dụng bông gòn để nhúng hoá chất (xăng, mực) thì nó là chất thải nguy hại, cần phải đăng ký.
Mã chất thải thì mình nghĩ sẽ áp vào loại " Chất hấp thụ, bã lọc, thùng chứa, bao bì và giẻ lau các thành phần nguy hại".
Thanks!
Bạn sử dụng bông gòn để nhúng hoá chất (xăng, mực) thì nó là chất thải nguy hại, cần phải đăng ký.
Mã chất thải thì mình nghĩ sẽ áp vào loại " Chất hấp thụ, bã lọc, thùng chứa, bao bì và giẻ lau các thành phần nguy hại".
Thanks!
cám ơn bạn nhiều
 
Top