Giải đáp giúp về cấp thoát nước

mickeya3_88

Cỏ 4 lá
Bài viết
62
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo tiêu chuẩn, lưu lượng giờ một nhóm vòi tắm hương sen trong cơ sở sản xuất công nghiệp cần lấy bằng 300l/h, time dùng kéo dài 45'. Với tuỳ số lượng người sử dụng.
Ví dụ thải nhiều bụi và chất bẩn độc thì số lượng người sử dụng là 6.
Điều đó nghĩa là 6 người này tính tương ứng cho 300 lít/h, nghĩa là 1 người tương ứng 50 lít/h ===> Ít quá vậy

Công thức tính lưu lượng nước tắm sau ca của công nhân:

Q = 0.3*n*c
và Q = 0.06*n1*c1*P1 + 0.04*n2*c2*P2

Khác nhau thế nào?
 
scroll-topTop