Giảng viên sản xuất sạch hơn năm 2011

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhằm thực hiện nội dung nhiệm vụ của Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 07 tháng 9 năm 2009 với 4 nhiệm vụ cơ bản, trong đó nhiệm vụ nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý, tổ chức tư vấn và cơ sở sản xuất công nghiệp thông qua các khoá đào tạo, tập huấn về sản xuất sạch hơn là một trong những nội dung chính của Chiến lược sản xuất sạch (SXSH) hơn đề ra.

sxsh7.jpg

sxsh4.jpg

Bộ Công Thương tổ chức khoá đào tạo “Giảng viên SXSH” cho các cán bộ của Sở Công Thương/Trung tâm khuyến công tại 3 miền với mục tiêu nâng cao năng lực các cán bộ của Sở Công thương/Trung tâm Khuyến công về sản xuất sạch hơn thông qua đào tạo chuyên sâu về sản xuất sạch hơn và thực hành thúc đẩy/hướng dẫn công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.
sxsh3.jpg
sxsh2.jpg

Giảng viên sản xuất sạch hơn
sxsh6.JPG

sxsh5.jpg
sxsh7.jpg
 
scroll-topTop