Ứng dụng Gom Rác GRAC

[Giáo trình] Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nội dung của giáo trình bao gồm:
  • Các khái niệm cơ bản về kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
  • Luật pháp chính sách BHLĐ
  • Kỹ thuật vệ sinh lao động
  • Khái niệm chung về các yếu tố nguy hiểm
  • Kỹ thuật AT điện
  • AT các máy
  • AT các thiết bị hạ nâng
  • An toàn các thiết bị chịu áp lực
  • An toàn phòng chống cháy nổ
  • Bảo hộ lao động tỏng doanh nghiệp
 

Đính kèm

Chủ đề mới

Top