Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại - GS. TS Lâm Minh Triết (Viện Môi trường và Tài ng

vthanh127

Cây công nghiệp
Bài viết
109
Nơi ở
Tp.HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chương 1: CÁC KHÁI NIÊM CHUNG VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI
1.1 Định nghĩa chất thải nguy hại
1.2 Nguồn gốc và phân loại chất thải nguy hại
1.3 Một số vấn đề trong lấy mẫu và phân tích chất thải nguy hại
Câu hỏi ôn tập

Chương 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC HỢP CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ BỀN (POPs) - DẠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐIỂN HÌNH
2.1 Khái niệm chung về các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền – POPs
2.2 Tính chất của các hợp chất POPs
2.3 Tình hình nghiên cứu về POPs thời gian gần đây
2.4 Các nguồn phát sinh, tồn trữ và sử dụng POPs trong môi trường
2.5 Những khó khăn trong việc kiểm soát POPs
Câu hỏi ôn tập

Chương 3 SỰ VẬN CHUYỂN CỦA CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG VÀO MÔI TRƯỜNG
3.1 Sự vận chuyển CTNH trong môi trường đất
3.2 Sự vận chuyển CTNH trong môi trường nước
3.4 Sự vận chuyển CTNH trong khí quyển
3.4 Ảnh hưởng và tác động của CTNH tới môi trường
Câu hỏi ôn tập

Chương 4 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
4.1 Tổng quan về hệ thống quản lý chất thải nguy hại
4.2 Một số cơ sở pháp lý liên quan đến quản lý chất thải nguy hại
4.3 Hệ thống quản lý chất thải công nghiệp nguy hại ở Việt Nam
4.4 Các ảnh hưởng nhằm tăng cường công tác quản lý CTNH ở Việt Nam trong thời gian tới
Câu hỏi ôn tập

Chương 5 THU GOM LƯU TRỮ VÀ VẬN CHUYENẺ CHẤT THẢI NGUY HẠI
5.1 Thu gom, đóng gói và dán nhãn chất thải nguy
5.2 Lưu giữ (tồn trữ ) CTNH
5.3 Vận chuyển CTNH
Câu hỏi ôn tập

Chương 6 ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ XỬ LÝ CTNH
6.1 Phương pháp đánh giá nguy cơ
6.2 Lựa chọn vị trí đặt nhà máy xử lý
6.3 Lựa chọn loại nhà máy xử lý
Câu hỏi ôn tập

Chương 7 NGĂN NGỪA Ô NHIỄM CHẤT THẢI NGUY HẠI
7.1 Một số khái niệm tổng quan về ngăn ngừa ô nhiễm
7.2 Các chiến lược quản lý việc ngăn ngừa ô nhiễm
7.3 Giảm thể tích độc hại của CTNH
7.4 Giảm độc tính CTNH
7.5 Tái sinh CTNH
Câu hỏi ôn tập

Chương 8 KIỂM TOÁN CHẤT THẢI NGUY HẠI
8.1 Giới thiệu chung
8.2 Tổng quan về kiểm toán môi trường
8.3 Các hình thức kiểm toán
8.4 Các tiêu chuẩn quốc tế về kiểm toán CTNH
8.5 Nguyên tắc và tiến trình kiểm toán CTNH
8.6 Ví dụ về vấn đề tiêu biểu trong kiểm toán môi trường các CTNH
8.7 Một số nội dung cần thực hiện trong kiểm toán CTNH
Câu hỏi ôn tập

Chương 9 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
9.1 Phương pháp hoá học và hoá lý
9.2 Phương pháp sinh học
9.3 Phương pháp nhiệt
9.4 Phương pháp ổn định hoá rắn
9.5 Khả năng áp dụng các kỹ thuật xử lý
9.6 Xử lý CTNH bằng chôn lấp
Câu hỏi ôn tập

Chương 10 CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI CHO MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
10.1 Chất thải nguy hại trong chất thải sinh hoạt
10.2 Quản lý CTNH ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
10.3 Qui trình và biện pháp quản lý chất thải dầu nhớt
10.4 Qui trình và biện pháp quản lý bùn thải từ hệ thống thoát nước và từ các công trình xử lý nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
 

Đính kèm

  • GIAO TRINH QUAN LY CHAT THAI NGUY HAI.pdf
    5.5 MB · Lượt xem: 3,126
scroll-topTop