Giáo trình quản lý Chất thải rắn nguy hai

ththao

Cây ăn trái
Bài viết
93
Nơi ở
TP.HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI
CHƯƠNG 2: TỔNG HỢP VỀ CÁC HỢP CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ BỀN (POPs)- DẠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐIỂN HÌNH
CHƯƠNG 3: SỰ VẬN CHUYỂN CỦA CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG TRONG MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
CHƯƠNG 5: LƯU GOM LƯU GIỮ VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HAI
CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ CHẤT THẢI NGUY HẠI
CHƯƠNG 7: NGĂN NGỪA Ô NHIỄM CHẤT THẢI NGUY HAI
CHƯƠNG 8: KIỂM TOÁN CHẤT THẢI NGUY HAI
CHƯƠNG 9: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
CHƯƠNG 10: CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤC LỤC
 

Đính kèm

  • Giao trinh quan ly chat thai ran nguy hai.rar
    4.9 MB · Lượt xem: 1,717
scroll-topTop