Giáo trình quản lý Chất thải rắn nguy hai

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

ththao

Cây ăn trái
Bài viết
93
Nơi ở
TP.HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI
CHƯƠNG 2: TỔNG HỢP VỀ CÁC HỢP CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ BỀN (POPs)- DẠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐIỂN HÌNH
CHƯƠNG 3: SỰ VẬN CHUYỂN CỦA CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG TRONG MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
CHƯƠNG 5: LƯU GOM LƯU GIỮ VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI NGUY HAI
CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ CHẤT THẢI NGUY HẠI
CHƯƠNG 7: NGĂN NGỪA Ô NHIỄM CHẤT THẢI NGUY HAI
CHƯƠNG 8: KIỂM TOÁN CHẤT THẢI NGUY HAI
CHƯƠNG 9: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
CHƯƠNG 10: CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤC LỤC
 

Đính kèm

scroll-topTop