giáo trình : Quản lý nguồn nước

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

matrix103dpi

Cây công nghiệp
Bài viết
325
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nội dung
- đại cương
- tổng quan tài nguyên nước có liên quan đến sử dụng đất
- một số vấn đề chất lượng của nguồn nước
- đánh giá và định hướng sử dụng nguồn nước mặt
- nước ngầm và khai thác nước ngầm
- nhu cầu nước của các ngành kinh tế
- hệ thống tưới tiêu nước
- hiệu quả của việc khai thác tài nguyên nước trong nông nghiệp
- ứng dụng tin học trong quản lý nước

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/GT_Quan_ly_Nguon_nuoc.pdf

http://www.box.net/shared/mnne4g8y8c
 
scroll-topTop