giáo trình : Quản lý nguồn nước

matrix103dpi

Cây công nghiệp
Bài viết
325
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nội dung
- đại cương
- tổng quan tài nguyên nước có liên quan đến sử dụng đất
- một số vấn đề chất lượng của nguồn nước
- đánh giá và định hướng sử dụng nguồn nước mặt
- nước ngầm và khai thác nước ngầm
- nhu cầu nước của các ngành kinh tế
- hệ thống tưới tiêu nước
- hiệu quả của việc khai thác tài nguyên nước trong nông nghiệp
- ứng dụng tin học trong quản lý nước

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/GT_Quan_ly_Nguon_nuoc.pdf

http://www.box.net/shared/mnne4g8y8c
 
scroll-topTop