Giáo trình quan trắc môi trường

An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình cũng có nghiên cứu về lĩnh vực này - quan trắc môi trường.


---

Hiện nay, Bộ TNMT đang hoàn thiện pháp lý về lĩnh vực quan trắc môi trường để nâng cao hiệu quả quản lý môi trường. Mình có tìm hiểu về lĩnh vực này và cũng sưu tầm được nhiều bài có nội dung liên quan. Xin gửi link cho các bạn!

http://thietbiphantichmoitruong.com

http://thietbiphantichmoitruong.wordpress.com
 
scroll-topTop