Giáo trình Quy hoạch và quản lý nguồn nước

loyalluong

Mầm 2 lá
Bài viết
34
Nơi ở
Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiêu đề: Quy hoạch và quản lý nguồn nước

Tác giả: GS. TS. Hà Văn Khối

Chuyên ngành: Kinh tế - Quản lý

Nguồn phát hành: Trường ĐH Thủy Lợi

Sơ lược:

Giáo trình .Quy hoạch và quản lý nguồn nước. được biên soạn theo khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ ngành nước của Danida (WAterSPS), thuộc tiểu hợp phần Hỗ trợ nâng cao năng lực Trường Đại học Thuỷ lợi do Chính phủ Đan Mạch tài trợ. Giáo trình này phục vụ giảng dạy môn học Quy hoạch nguồn nước chương trình đại học và có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc lĩnh vực phát triển nguồn nước.

Mục tiêu của Giáo trình là giới thiệu những khái niệm cơ bản về quy hoạch và quản lý nguồn nước, các phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật, phương pháp phân tích hệ thống trong quy hoạch và quản lý nguồn nước.Nội dung của giáo trình được trình bày theo hướng tiếp cận những phương pháp nghiên cứu hiện đại trên thế giới về quy hoạch và quản lý nguồn nước. Phụ lục kèm theo giáo trình này là các ví dụ và nghiên cứu điển hình về các bài toán quy hoạch hệ thống hồ chứa lợi dụng tổng hợp, quy hoạch phòng lũ, các bài toán quản lý khai thác hệ thống nguồn nước.

Giáo trình gồm 6 chương với những nội dung chính như sau:
1. Các khái niệm và nội dung cơ bản về quy hoạch và quản lý nguồn nước
2. Đặc điểm Tài nguyên nước và vấn đề quy hoạch quản lý nguồn nước của Việt Nam
3. Phân tích kinh tế trong quy hoạch và phát triển nguồn nước
4. Kỹ thuật phân tích hệ thống ứng dụng trong quy hoạch và quản lý nguồn nước
5. Áp dụng phương pháp tối ưu hoá trong quy hoạch và quản lý nguồn nước
6. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch quản lý nguồn nước


ISBN: Chưa xác định

Tài liệu tham khảo:
[1] Branislav Djordjevic: Cybernetics in Water Resources Management, Water
Resources Publications, Highlands Ranch, Colorado,1993, ISBN 0 918334 82 9.
[2] Biswas, A.K, Jellali, M., and Stout G.E., (eds.) (1993): Water for Sustainable
Development in the TWenty-fist Century, oxford University Press (ISBN 0 19 563303 4).
[3] Goodman,A.S. Principles of Water Resources Planing. Prentise-Hall, Inc, 1984,
ISBN 0 137 10616 5.
[4] Daniel P. Louks, Jery R. Stedinger, Dougias A. Haith: Water Resource Systemt
Planning and Analysis, International Institute for Hydraulic and Environmental
Engineering, Delft, the Netherlands,1981, ISBN 0 139 45923 5.
[5] Larry W. Mays:Water Resource Handbook, McGraw-Hill, 1996, ISBN 0 07 04 1150 6.
[6] Mays L.W., Tung Y.K., Hydrosystems engineering and management, McGraw-
Hill, Inc, 1992,ISBN 0 070 41146 7.
[7] Loucks, D.P. 1991. Computer Aided Decission Support in Water Resources
Planning and Management. In Loucks D.P. and J.R. Costa (eds), Decission Support
Systems: Water Resources Planning: Proceedings from the NATO Advanced
Research Workshop on Computer-Aided Support Systems for Water Resources,
Researc and Management. Ericeria, Portugal 24-28 September, 1990.
[8] Grigg N.S., Water Resources Management: Principles, Regulations, and Cases,
McGraw-Hill,1996. ISBN 0 070 41146 7.
[9] James, L.D and Lee, R.R: Economics of Water Resource Planning, McGraw-
Hill,1996. Library of Congress No 79 115146.
[10] Loucks, D.P, Stedinger, J.R: Water Resources Systems Planning and Analysis,
Prentice-Hiall,1981. (ISBN: 0 139 45923 5).
[11] World Bank (1993): Water Resource Planning, A World Bank Policy Paper.
The World Ba. Washington, D.C.
[12] Báo cáo nông nghiệp. Dự án qui hoạch tổng thể đồng bằng sông Hồng (VIE
89/034), Hà Nội, 2-1993.
[13] Báo cáo Dự án nạo vét sông Ninh cơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Hà Nội, 4- 2001.
[14] Báo cáo về kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng. Dự án qui hoạch tổng thể đồng
bằng sông Hồng (VIE 89/034), Hà Nội, 2-1994.
[15] Chow V.T., David R. Maidment và Larry W. Mays, Thuỷ văn ứng dụng, Đỗ
Hữu Thành và Đỗ Văn Toản dịch, Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.
[16] N. N. Moi xeep: Các vấn đề toán học trong phân tích hệ thống, Nayka -
Mascova, 1981.
[17] E.P .Galianhin: Tối u
hóa trong phân phối nớc
cho hệ thống tới.
Leningrat - 1981.
[18] B. G. Priazinskaia: Mô hình toán trong lĩnh vực nguồn nớc,
Nayka - Mascova, 1985.
[19] Việt Nam - Đánh giá tổng quan ngành thủy lợi, Báo cáo chính do WB, ADB,
FAO, UNDP, NGO và IWRP lập, 1996.
 
scroll-topTop