Ứng dụng Gom Rác GRAC

Giấy phép xả thải?

Le Dong

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các anh (chị)
Công ty em vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 300m3/ngày đêm.
Công ty đã có giấy phép xả thải max 300m3/ngày đêm. Định ký 4 lần/năm đếu quan trắc giám sát.
Có một vấn đề là công ty em không xả thải toàn bộ 300m3/ngày đêm đó mà tái sử dụng dội nhà vệ sinh. trong thời gian tới sẽ tưới cây. Có đhồ đo tái sử dụng khoảng 60-70%. Như vậy công ty em có cần xinh giấy phép tái sử dụng không và văn bản pháp luật nào quy định ạ.
 
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bạn tham khảo QCVN 39:2011/BTNMT về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu.
Nước thải sau xử lý phải được thu gom lại trong hồ chứa dành riêng cho mục đích tưới cây. Hồ chứa phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường (QĐ Khoản 5 Điều 26 của Luật tài nguyên nước 17/2012/QH13, bảo đảm không làm ô nhiễm đất, nguồn nước mặt, nước dưới đất tại khu vực đó, đồng thời phải tuân thủ Quy định về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.)
bạn lên phương án kế hoạch và gửi thông báo về sở tài nguyên. Sở sẽ phối hợp giám sát
 
Top