Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Giấy phep xây dựng hệ thống xử lý nước thải

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Một đơn vị tư vấn nhận cải tạo HTXLNT cho 1 công ty và xin giấy phép xả thải cho công ty. Trong hồ sơ xin giấy phép xả thải yêu cầu có thêm giấy phép XDHTXLNT đó, trong khi đơn vị tư vấn này chỉ nhận cải tạo thôi, không xin giấy phép xây dựng. Vì trước đó đơn vị XD hệ thống đã xin giáy phép rồi.Nộp cái giấy phép XD của đơn vị đã từng XDHTXLNT cho công ty này thì giấy phép đó lại có hạn trong vòng 1 năm nên giờ đã hết hạn.
Thử hỏi đơn vị nhận cải tạo này có cần phải xin giấy phép cải tạo lại hay gia hạn lại giấy phép cũ không?
 
Top