Giúp minh các bài tập về kinh tế môi trường với

toan_bt111

Mầm xanh
Bài viết
17
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Giả sử quan hệ giữa mức tăng trưởng và trữ lượng cá được xác định là g = 4p-0,1p2. Trong đó g là mức tăng trưởng (tính bằng tấn), p là trữ lượng (tính bằng nghìn tấn). cho biết giá bán cá là: 1000 usd/ tấn, lợi ích biên là 20P-400.
a. Tính mức trữ lượng có năng suất cực đại ổn định MSY và mức đánh bắt hằng năm để trữ lượng ổn định ở mức này
b. Nếu chi phí biên của mức đánh bắt bỡ sang ( quá trữ lượng) là MC= 2 (160-p) hãy tính trữ lượng tương ứng với sản lượng ổn định hiệu quả.
2. Hội đồng thủy sản của một địa phương ban hành cô ta đánh bắt cho 100 tấn cá trên 1 vùng cá xác định trên một năm. Giả thiết rằng 100 tấn/năm là sản lượng bền vững hiệu quả. Khi đã đánh bắt hết 100 tấn cá, ngành thủy sản cần dừng đánh bắt trong khoảng thời gian của năm.
a. Đó có phải là một giải pháp hiệu quả đối với vấn đề tài sản cộng đồng không?
b. Nếu mức cô ta 100 tấn được chia làm 100 cô ta có thể chuyển nhượng mối cÔta cho phép người chủ đánh bắt một tấn cá theo tỉ lệ phù hợp với mức đánh bắt lịch sử của họ,câu trả lời có khác với phần 1 ko? Tại sao?
3.2. Giả thiết rằng chính phủ đang nổ lực để đưa ra quyết định bảo tồn 1 dòng sông có phong cảnh đẹp. Có khoảng một 100 người trong cộng đồng được hỏi và nhu cầu bảo tồn của mỗi người được biểu diễn bằng cầu p=10 – 1,0q, trong đó q là chiều dài của dòng sông được bảo tồn ( tính bằng dặm) và P là giá mà người đó sẵn lòng trả cho một dặm sông được bảo tồn.
a. Biết chi phí bảo tồn biên là 500usd/dặm. hãy tính chiều dài sông được bảo tồn.
b. Tính lợi nhuận trong trường hợp này
 
scroll-topTop