GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG "XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH NGUY CƠ VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:

Tonytran

Mầm 2 lá
Bài viết
42
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ĐỀ CƯƠNG
XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH NGUY CƠ VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001: 2007 CHO PHÂN XƯỞNG A CỦA CÔNG TY ABC

Đặt vấn đề
Chương I: Tổng quan
1.1 Tổng quan về doanh nghiệp
1.2 Tổng quan về phân xưởng A
1.3 Sơ đồ quy trình công nghệ của phân xưởng A
Chương II: Xây dựng quy trình xác định nguy cơ và đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007
2.1 Giới thiệu chung về tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007
2.1.1 OHSAS là gì?
2.1.2 Lợi ích khi htực hiện OHSAS
2.2 Quy trình xác định nguy cơ và đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007
Gồm 11 bước:
2.2.1 Đánh giá nhu cầu triển khai OHSAS
2.2.2 Khảo sát ban đầu
2.2.3 Lập kế hoạch tổng thể
2.2.4 Chọn tư vấn
2.2.5 Khảo sát chi tiết
2.2.6 Lên kế hoạch chi tiết
2.2.7 Đào tạo cơ bản
2.2.8 Xác định nguy cơ và đánh giá rủi ro cho phân xưởng A
2.2.9 Viết tài liệu và cung cấp biện pháp kiểm soát
2.2.10 Áp dụng, giám sát, đánh giá và xem xét
2.2.11 Đánh giá, chứng nhận và khắc phục
Chương III : Kết luận và kiến nghịAnh có một số nhận xét sau về đề cương của em
1. Tên đề cương:
Đề cương của em chỉ là xây dựng quy trình xác định mối nguy , đánh giá rủi ro và các biện pháp kiểm soát theo tiêu chuẩn BS OHSAS 18001 ( Điều khoản 4.3.1) cho các hoạt động của phân xưởng A của công ty ABC

Góp ý: Em dùng theo đúng từ của tiêu chuẩn nhé vì ngôn ngữ nó được chuẩn hóa cả rồi.
Em đọc kỹ tài liệu phần 4.3.1 của tiêu chuẩn BS OHSAS 18001
2. Nội dung đề cương
Thường một đề cương sẽ gồm các phần chính như sau:

Phần 1: Tổng quan
Em cần làm rõ các nội dung sau: ( tối đa là 02 trang)
Mục đích, ý nghĩa, phương pháp nghiêm cứu, đối tượng nghiên cứu, thời gian nghiên cứu
Phần 2: Sơ lược về doanh nghiệp
Đây là một yếu tố rất quan trọng khi đưa ra các biện pháp mà doanh nghiệp nên áp dụng để kiểm soát, giảm thiểu các mối nguy…)
Các nội dung em cần đưa ra: ( tối đa là 02 trang)

Cơ sở vật chất
Công nghệ và sản phẩm
Sơ đồ tổ chức
Phần 3: Tổng quan về hệ thống quản lý OH&S
Giới thiệu qua hệ thống quản lý OH&S theo BS OHSAS 18001
- Lịch sử phát triển
- Lợi ích
- Đối tượng có thể áp dụng
Giới thiệu qua về điều khoản 4.3.1 ( Vì em đang làm quy trình theo điều khoản này)
- Lợi ích từ việc áp dụng điều khoản này
Phần 4: Xây dựng quy trình nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro & các biện pháp kiểm soát gồm 6 bước:
1. Bước 1: Chuẩn bị và nhận điện mối nguy
2. Bước 2: Người có nguy cơ
3. Bước 3: Đánh giá mức độ rủi ro
Bước này rất quan trọng vì hiện nay có rất nhiều phương pháp đánh giá rủi ro là khác nhau: 5M, Fish bone, Fault Tree, Matrix … thường người ta hay chọn phương pháp Matrix các yếu ảnh hưởng để đánh giá ..
Hoặc sử dụng công thức sau:
R = L x F X S
R: rủi ro
L: Khả năng xảy ra
F: Tần suất xảy ra.
S: Mức độ nghiêm trọng
4. Bước 4: Rủi ro kiểm soát (hiện có và bổ sung)
5. Bước 5: Lưu hồ sơ các kết quả đánh giá rủi ro
6. Bước 6: Giám sát và xem xét
Các biểu mẫu đính kèm
Và thực hiện mẫu một công việc nào đó trong phân xưởng
Phần 5: Kết luận & kiến nghị
 
scroll-topTop