Hai báo cáo mới nhất của Worldbank về quản lý đất đai ở Việt Nam

CEED

Mầm xanh
Bài viết
25
Website
www.ceed.org.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo Hai Báo cáo mới này, cần có các cải cách để tăng tính minh bạch và giảm tham nhũng trong quản lý đất đai.
Các bản báo cáo xác định các chính sách hiện tại khiến tham nhũng trở nên rất thuận lợi cũng như những trở ngại khiến việc ngăn chặn tham nhũng rất khó khăn.
Xem chi tiết tại trang web: www.ceed.org.vn
 
scroll-topTop