Hệ số phát thải chất thải rắn

EV.FUTURE

Cây công nghiệp
Bài viết
107
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cả nhà ơi, mình đang làm ĐTM cho 1 khu chợ nhưng không biết tính toán lượng rác thải phát sinh hằng ngày như thế nào vì mình không biết hệ số k - hệ số phát thải chất thải rắn đối với chợ. Cả nhà có thể chỉ giúp mình không ? hệ số k này được xác định như thế nào ?Có quy định chung hệ số k cho từng loại dự án (chợ, bệnh viện, hay trên đầu người,....)?Có tài liệu để tham khảo không ? Help me !:30:
 
scroll-topTop