Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Hệ thống Công nhận Tổ chức Chứng nhận (VICAS)

Minh Grac

Administrator
Thành viên BQT
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hệ thống Công nhận Tổ chức Chứng nhận (VICAS)


Là một trong các chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA):

 • Tổ chức và hoạt động phù hợp với ISO/IEC 17011:2004
 • VICAS là thành viên của các tổ chức công nhận trong khu vực và quốc tế như: Diễn đàn công nhận thế giới – IAF MLA; Tổ chức công nhận Châu Á Thái Bình Dương – PAC
 • Là thành viên Thỏa ước thừa nhận lẫn nhau của Diễn đàn công nhận thế giới – IAF MLAcho lĩnh vực công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (QMS) từ tháng 10 năm 2008.

Đối tượng công nhận của VICAS

VICAS công nhận cho tất cả các tổ chức chứng nhận trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực hoạt động:
 • Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng;
 • Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn;
 • Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm;
 • Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường;
 • Chứng nhận năng lực cá nhân và
 • Chứng nhận các hệ thống quản lý khác theo yêu cầu.

Chuẩn mực công nhận
 • Đối với công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng:
  • ISO/IEC 17021: 2006 (TCVN ISO/IEC 17021:2008): Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu cho tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý;
  • IAF GD 2:2005: Hướng dẫn áp dụng ISO/IEC Guide 62:1996;
  • IAF MD1:2007: Chứng nhận nhiều địa điểm dựa trên việc chọn mẫu;
  • IAF MD5:2009: Thời gian đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và hệ thống quản lý môi trường (EMS).
 • Đối với công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý môi trường:
  • ISO/IEC 17021: 2006 (TCVN ISO/IEC 17021:2008): Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu cho tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý;
  • IAF MD1:2007: Chứng nhận nhiều địa điểm dựa trên việc chọn mẫu;
  • IAF MD5:2009: Thời gian đánh giá hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và hệ thống quản lý môi trường (EMS).
  • Đối với công nhận tổ chức chứng nhận sản phẩm
  • ISO/IEC Guide 65:1996 (TCVN 7457:2004): Yêu cầu chung cho tổ chức chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn;
  • IAF GD 5:2006: Hướng dẫn áp dụng ISO/IEC Guide 65:1996.
 • Đối với công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
  • ISO/TS 22003:2007 (TCVN ISO/TS 22003:2008): Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các cơ quan tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
 • Đối với công nhận tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân:
  • ISO/IEC 17024:2003 (TCVN ISO/IEC 17024:2008): Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung đối với tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân.
  • IAF GD 24: 2009: Hướng dẫn áp dụng ISO/IEC 17024:2003.
Lợi ích của công nhận


 • Tạo lòng tin cho khách hàng và các bên có liên quan về tính khách quan và chất lượng của tổ chức chứng nhận; Thúc đẩy hoạt động thừa nhận lẫn nhau về kết quả chứng nhận giữa các quốc gia;
 • Đảm bảo sự thống nhất trong các hoạt động chứng nhận tại Việt nam và thúc đẩy việc áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến.
boa.gov.vn
 
Top