Hệ thống CTNHsys 2.0

oriole

Cây công nghiệp
Bài viết
245
Nơi ở
Ho Chi Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hôm nay lang thang internet thấy cái hệ thống CTNHsys 2.0 này nói về "THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ, ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI, CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ QLCTNH, MÃ SỐ QLCTNH", mình nghĩ có thể mọi người sẽ cần đến nó nên post tham khảo

Mục này quy định thủ tục lập hồ sơ, đăng ký chủ nguồn thải, cấp phép hành nghề vận chuyển, xử lý, tiêu huỷ CTNH và mã số QLCTNH cho chủ nguồn thải, chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đều có thể đồng thời làm thủ tục đăng ký chủ nguồn thải, xin cấp các Giấy phép QLCTNH nếu đáp ứng đủ các điều kiện về năng lực theo quy định tương ứng tại Mục II (1, 2).

1. Thủ tục lập hồ sơ và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

a) Chủ nguồn thải CTNH phải lập ba bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH để nộp cho CQCP địa phương (Sở Tài nguyên và Môi trường) nơi có cơ sở, bao gồm:

- Đơn đăng ký chủ nguồn thải theo mẫu tại Phụ lục 1

- Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường

Tất cả giấy tờ phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận.

b) Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, CQCP phải cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải theo mẫu tại Phụ lục 1, hoặc thông báo bằng văn bản cho chủ nguồn thải yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được lập theo đúng mẫu, gồm đầy đủ các giấy tờ như quy định nêu trên. Hồ sơ đầy đủ phải có các thông tin chính xác, cụ thể, chi tiết cho việc cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải.

c) Khi được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, mỗi chủ nguồn thải sẽ được cấp một mã số QLCTNH theo quy định tại Phụ lục 6. Sổ đăng ký chủ nguồn thải sẽ kèm theo một bộ hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ đã nộp được đóng dấu xác nhận của CQCP trong phần Phụ lục.

d) Sổ đăng ký chủ nguồn thải có hiệu lực cho đến khi cần điều chỉnh theo quy định tại điểm đ dưới đây hoặc khi cơ sở chấm dứt hoạt động.

đ) Chủ nguồn thải phải gửi văn bản đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải kèm theo các thông tin cần sửa đổi, bổ sung và Sổ đăng ký hiện có đến CQCP trong các trường hợp sau:

- Đã có Sổ đăng ký được cấp theo các quy định có trước Thông tư này

- Thay đổi, bổ sung về chủng loại hoặc tăng từ 15% trở lên về số lượng CTNH tối đa đăng ký phát sinh

- Thay đổi địa điểm cơ sở nhưng không thay đổi chủ nguồn thải (hay chủ sở hữu, điều hành cơ sở) hoặc thay đổi chủ nguồn thải nhưng không thay đổi địa điểm cơ sở.

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải, CQCP sẽ cấp một Sổ đăng ký chủ nguồn thải mới và đục lỗ để huỷ bỏ thời hạn hiệu lực của Sổ đăng ký cũ.

2. Thủ tục lập hồ sơ và cấp phép hành nghề QLCTNH cho chủ vận chuyển CTNH

a) Tổ chức, cá nhân xin phép hành nghề vận chuyển CTNH phải lập ba bộ hồ sơ xin phép hành nghề vận chuyển CTNH để nộp lên CQCP tương ứng theo quy định tại Mục V, bao gồm:

- Đơn xin cấp (hoặc gia hạn hay điều chỉnh) Giấy phép hành nghề vận chuyển CTNH theo mẫu tại Phụ lục 2 (A)

- Bản sao Giấy phép QLCTNH hiện có (trường hợp xin gia hạn hoặc điều chỉnh)

- Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường

- Hồ sơ kỹ thuật của dự án vận chuyển CTNH, tối thiểu gồm có: giới thiệu về chủ vận chuyển và cơ sở mô tả các phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc thu gom, vận chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời đối với từng loại CTNH xin phép vận chuyển thuyết minh phương án, thủ tục vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng và biện pháp bảo vệ môi trường tại cơ sở giải trình về lộ trình vận chuyển CTNH tối ưu về tuyến đường, quãng đường, thời gian, đảm bảo an toàn giao thông và phòng ngừa, ứng phó sự cố, phù hợp với quy định của cơ quan thẩm quyền về phân luồng giao thông các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế, chỉ định kỹ thuật của nhà sản xuất, giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật ... *

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy phép lưu hành hoặc hoạt động của các phương tiện vận chuyển Bản sao hợp đồng nguyên tắc thuê phương tiện vận chuyển đường thuỷ và đường sắt (nếu có) *

- Sơ yếu lý lịch trích ngang của cán bộ, nhân viên kỹ thuật làm việc tại trung tâm điều hành, đội ngũ lái xe và nhân viên vận hành kèm theo các văn bằng, chứng chỉ liên quan *

- Bản sao hợp đồng nguyên tắc với chủ xử lý, tiêu huỷ đối với các CTNH xin phép vận chuyển *

- Kế hoạch an toàn và sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên và lái xe, gồm có: thủ tục, biện pháp đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khoẻ, thiết bị bảo hộ cá nhân và các vấn đề liên quan khác *

- Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp sự cố, gồm có: biện pháp, quy trình phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp đối với các loại sự cố có thể xảy ra, thủ tục thông báo và cầu viện khi có sự cố (địa chỉ, số điện thoại, trình tự thông báo cho các cơ quan liên quan như môi trường, công an, phòng cháy chữa cháy, y tế...), phương án, địa điểm cấp cứu người, kế hoạch sơ tán cơ sở hoặc cộng đồng xung quanh, biện pháp làm sạch môi trường sau khi kết thúc sự cố và các vấn đề liên quan khác *

- Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên và lái xe về: vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, các biện pháp bảo vệ môi trường, kế hoạch an toàn và sức khoẻ, kế hoạch phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp sự cố *

- Báo cáo việc thực hiện các kế hoạch nêu trên trong vòng một năm gần nhất (trường hợp xin gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép)

- Bản sao tất cả các báo cáo QLCTNH đã gửi CQCP định kỳ 6 tháng một lần theo mẫu tại Phụ lục 4 trong vòng một năm gần nhất (trường hợp xin gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép)

- Kế hoạch xử lý ô nhiễm an toàn và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động *

- Đơn đăng ký các thông tin thuộc loại bí mật nội bộ của tổ chức, cá nhân xin phép để yêu cầu CQCP không cung cấp rộng rãi (nếu cần thiết), bao gồm danh mục các thông tin và giải trình lý do *

* Trong trường hợp xin gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép, tại các hồ sơ, giấy tờ có đánh dấu sao (*) phải nêu rõ những nội dung được sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật so với hồ sơ xin phép nộp lần trước (nếu có).

Tất cả hồ sơ, giấy tờ nêu trên phải được tổ chức, cá nhân xin phép hành nghề vận chuyển CTNH đóng dấu xác nhận.

b) Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, CQCP phải xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân xin phép sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, CQCP phải xem xét sự đầy đủ, hợp lệ và thông báo bằng văn bản yêu cầu tiếp tục sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết. Quá trình xem xét hồ sơ sửa đổi, bổ sung này sẽ lặp lại cho đến khi nào CQCP cho rằng hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, mỗi lần không quá 5 (năm) ngày làm việc. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được lập theo đúng mẫu, gồm đầy đủ các giấy tờ như quy định nêu trên. Hồ sơ đầy đủ phải có các thông tin chính xác, cụ thể, chi tiết đáp ứng được yêu cầu xét duyệt của CQCP. Khi xác định hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì CQCP không cần thông báo và đương nhiên hiểu rằng hồ sơ đã được chấp nhận sau khi kết thúc các thời hạn xem xét tương ứng nêu trên.

c) Trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc việc xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, CQCP phải xét duyệt và cấp Giấy phép QLCTNH cho tổ chức, cá nhân xin phép vận chuyển CTNH theo mẫu tại Phụ lục 2 (A) trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân xin phép chưa đáp ứng đủ các điều kiện về năng lực hoặc thủ tục thì CQCP sẽ thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân xin phép thực hiện các biện pháp cần thiết để hoàn thiện các điều kiện này. Tổ chức, cá nhân xin phép sẽ gửi báo cáo cho CQCP sau khi đã hoàn thiện các điều kiện theo yêu cầu. Thời gian từ lúc CQCP gửi văn bản yêu cầu cho đến khi nhận được báo cáo của tổ chức, cá nhân xin phép về việc hoàn thiện các điều kiện về năng lực nêu trên sẽ không được tính vào thời hạn 20 ngày xét duyệt Giấy phép.

d) Tuỳ vào từng trường hợp, CQCP sẽ thảo luận với chủ vận chuyển để quy định thêm các trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ vận chuyển so với quy định tại Mục IV (2) để ghi vào Giấy phép.

đ) Trường hợp cần thiết trong quá trình xét duyệt Giấy phép, CQCP có thể tiến hành các hoạt động hỗ trợ như sau:

- Theo quyết định của thủ trưởng hoặc người đứng đầu CQCP, thành lập Hội đồng xét duyệt giấy phép hoặc Hội đồng tư vấn có chức năng tư vấn giúp CQCP xem xét hồ sơ xin phép, đánh giá điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân xin phép hành nghề vận chuyển và một số vấn đề liên quan để làm căn cứ phê duyệt giấy phép

- Khảo sát cơ sở và khu vực phụ cận (thời gian khảo sát sẽ không tính vào thời hạn 20 ngày xét duyệt Giấy phép)

- Tổ chức các cuộc họp đánh giá theo chuyên đề

- Tổ chức họp với tổ chức, cá nhân xin phép để yêu cầu trực tiếp giải trình một số vấn đề còn vướng mắc và thảo luận về các nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ vận chuyển sẽ ghi trong Giấy phép

- Lấy ý kiến phản biện của các chuyên gia ngoài Hội đồng xét duyệt giấy phép, cơ quan khoa học, công nghệ, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ có liên quan

- Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt giấy phép để thống nhất việc phê duyệt Giấy phép.

e) Khi được cấp Giấy phép QLCTNH, mỗi chủ vận chuyển sẽ được cấp một mã số QLCTNH theo quy định tại Phụ lục 6. Giấy phép QLCTNH sẽ kèm theo một bộ hồ sơ xin phép đầy đủ, hợp lệ đã nộp được đóng dấu xác nhận của CQCP trong phần Phụ lục.

g) Thời hạn hiệu lực của Giấy phép QLCTNH cấp lần đầu tiên cho chủ vận chuyển là 3 (ba) năm kể từ ngày cấp. Giấy phép QLCTNH được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn là 5 (năm) năm. Thủ tục xin gia hạn Giấy phép được tiến hành như xin phép lần đầu và cần bắt đầu ít nhất 6 tháng trước khi hết hạn. Khi phê duyệt việc gia hạn Giấy phép, CQCP sẽ cấp một bản Giấy phép mới có cùng mã số QLCTNH.

h) Chủ vận chuyển phải tiến hành xin điều chỉnh Giấy phép QLCTNH trong các trường hợp sau:

- Đã có Giấy phép được cấp theo các quy định có trước Thông tư này

- Có nhu cầu thay đổi, bổ sung về loại hình, trọng tải, thể tích thiết kế, số lượng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc vận chuyển, đóng gói, bảo quản và lưu giữ tạm thời

- Có nhu cầu thay đổi, bổ sung về chủng loại CTNH xin phép vận chuyển

- Có nhu cầu thay đổi, mở rộng địa bàn hoạt động vận chuyển (chỉ áp dụng trong trường hợp Giấy phép do Cục Bảo vệ môi trường cấp cho hoạt động trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên)

- Thay đổi chủ vận chuyển CTNH (hay thay đổi chủ sở hữu hoặc điều hành cơ sở) mà không thay đổi địa điểm cơ sở hoặc thay đổi địa điểm cơ sở mà không thay đổi chủ vận chuyển.

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép được tiến hành như xin phép lần đầu. Khi phê duyệt việc điều chỉnh Giấy phép, CQCP sẽ cấp một bản Giấy phép mới có cùng mã số QLCTNH với thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày phê duyệt và đục lỗ để huỷ bỏ thời hạn hiệu lực của bản Giấy phép cũ.

i) Chủ vận chuyển phải tiến hành lập hồ sơ xin cấp Giấy phép QLCTNH mới trong các trường hợp sau:

- Thay đổi đồng thời chủ vận chuyển và địa điểm cơ sở

- Chủ vận chuyển chỉ có Giấy phép QLCTNH do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho hoạt động trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhu cầu thay đổi, mở rộng địa bàn hoạt động sang các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy phép QLCTNH mới với Cục Bảo vệ môi trường.

3. Thủ tục lập hồ sơ và cấp phép hành nghề QLCTNH cho chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH

a) Tổ chức, cá nhân xin phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH phải lập ba bộ hồ sơ xin phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH để nộp lên CQCP tương ứng theo quy định tại Mục V, bao gồm:

- Đơn xin cấp (hoặc gia hạn hay điều chỉnh) Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH theo mẫu tại Phụ lục 2 (B)

- Bản sao Giấy phép QLCTNH hiện có (trường hợp xin gia hạn hoặc điều chỉnh)

- Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép xây dựng cơ sở và các giấy phép liên quan khác

- Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung kèm theo bản sao Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung cho dự án xử lý, tiêu huỷ CTNH

- Hồ sơ kỹ thuật của dự án xử lý, tiêu huỷ CTNH, tối thiểu gồm có: hiện trạng môi trường, tự nhiên và xã hội của khu vực dự án giới thiệu về chủ xử lý, tiêu huỷ và cơ sở xử lý, tiêu huỷ mô tả các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc lưu giữ tạm thời và xử lý, tiêu huỷ đối với từng loại CTNH được xin phép xử lý, tiêu huỷ thuyết minh phương án vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng và biện pháp bảo vệ môi trường tại cơ sở các phụ lục kèm theo như ảnh chụp, bản thiết kế, chỉ định kỹ thuật của nhà sản xuất, giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật hoặc thẩm định công nghệ... *

- Sơ yếu lý lịch trích ngang của các cán bộ kỹ thuật đảm nhiệm công tác điều hành và đội ngũ nhân viên vận hành kèm theo các văn bằng.*

- Kế hoạch an toàn và sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên, gồm có: thủ tục, biện pháp đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khoẻ, thiết bị bảo hộ cá nhân và các vấn đề liên quan khác *

- Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp sự cố, gồm có: biện pháp, quy trình phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp đối với các loại sự cố có thể xảy ra, thủ tục thông báo và cầu viện khi có sự cố (địa chỉ, số điện thoại, trình tự thông báo cho các cơ quan liên quan như môi trường, công an, phòng cháy chữa cháy, y tế...), phương án, địa điểm cấp cứu người, kế hoạch sơ tán cơ sở hoặc cộng đồng xung quanh, biện pháp làm sạch môi trường sau khi kết thúc sự cố và các vấn đề liên quan khác *

- Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên về: vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, các biện pháp bảo vệ môi trường, kế hoạch an toàn và sức khoẻ, kế hoạch phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp sự cố *

- Báo cáo việc thực hiện các kế hoạch nêu trên trong vòng một năm gần nhất (trường hợp xin gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép)

- Bản sao các báo cáo QLCTNH đã gửi CQCP định kỳ 6 tháng một lần theo mẫu tại Phụ lục 4 trong vòng một năm gần nhất (trường hợp xin gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép)

- Chương trình giám sát môi trường, vận hành, hiệu quả xử lý, tiêu huỷ CTNH, tối thiểu gồm có việc đo đạc thường xuyên các thông số về nước thải, khí thải, chất lượng môi trường xung quanh, các điều kiện vận hành và hiệu quả xử lý, tiêu huỷ CTNH *

- Kế hoạch xử lý ô nhiễm an toàn và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động *

- Đơn đăng ký các thông tin thuộc loại bí mật nội bộ của tổ chức, cá nhân xin phép để yêu cầu CQCP không cung cấp rộng rãi (nếu cần thiết), bao gồm danh mục các thông tin và giải trình lý do *

* Trong trường hợp xin gia hạn hoặc điều chỉnh Giấy phép, tại các hồ sơ, giấy tờ có đánh dấu sao (*) phải nêu rõ những nội dung được sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật so với hồ sơ xin phép nộp lần trước (nếu có).

Tất cả hồ sơ, giấy tờ nêu trên phải được tổ chức, cá nhân xin phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH đóng dấu xác nhận.

b) Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, CQCP phải xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân xin phép sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, CQCP phải xem xét sự đầy đủ, hợp lệ và thông báo bằng văn bản yêu cầu tiếp tục sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết. Quá trình xem xét hồ sơ sửa đổi, bổ sung này sẽ lặp lại cho đến khi nào CQCP cho rằng hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, mỗi lần không quá 5 (năm) ngày làm việc. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được lập theo đúng mẫu, gồm đầy đủ các giấy tờ như quy định nêu trên. Hồ sơ đầy đủ phải có các thông tin chính xác, cụ thể, chi tiết đáp ứng được yêu cầu xét duyệt của CQCP. Khi xác định hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì CQCP không cần thông báo và đương nhiên hiểu rằng hồ sơ đã được chấp nhận sau khi kết thúc các thời hạn xem xét tương ứng nêu trên.

c) Sau khi kết thúc việc xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tổ chức, cá nhân xin phép sẽ tự thu xếp và đăng ký vận hành thử nghiệm theo hướng dẫn của CQCP. CQCP sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan và Hội đồng xét duyệt giấy phép hoặc Hội đồng tư vấn (nếu thành lập) để giám sát và đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm. Vận hành thử nghiệm đạt các tiêu chuẩn môi trường, tuân thủ đúng báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho dự án xử lý, tiêu huỷ CTNH được phê duyệt sẽ được CQCP xác nhận bằng văn bản là thành công trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm để bổ sung vào bộ hồ sơ xin phép. Nếu vận hành thử nghiệm không thành công thì cần điều chỉnh, cải thiện và hoàn thiện phương án để tiến hành thử nghiệm lại.

d) Trong trường hợp CQCP là Cục Bảo vệ môi trường thì CQCP phải tham khảo ý kiến bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở xử lý, tiêu huỷ của tổ chức, cá nhân xin phép.

đ) Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản xác nhận kết quả vận hành thử nghiệm thành công hoặc kể từ ngày có ý kiến bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường, CQCP phải xét duyệt và cấp Giấy phép QLCTNH cho tổ chức, cá nhân xin phép xử lý, tiêu huỷ CTNH theo mẫu tại Phụ lục II (B). Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân xin phép xử lý, tiêu huỷ chưa đáp ứng đủ các điều kiện về năng lực hoặc thủ tục thì CQCP sẽ thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân xin phép thực hiện các biện pháp cần thiết để hoàn thiện các điều kiện này. tổ chức, cá nhân xin phép xử lý, tiêu huỷ sẽ gửi báo cáo cho CQCP sau khi đã hoàn thiện các điều kiện theo yêu cầu. Thời gian từ lúc CQCP gửi văn bản yêu cầu cho đến khi nhận được báo cáo của chủ xử lý, tiêu huỷ về việc hoàn thiện các điều kiện về năng lực nêu trên sẽ không được tính vào thời hạn 30 ngày xét duyệt Giấy phép.

e) Tuỳ vào từng trường hợp, CQCP sẽ thảo luận với chủ xử lý, tiêu huỷ để quy định thêm các trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ xử lý, tiêu huỷ so với quy định tại Mục IV (3) để ghi vào Giấy phép.

g) Trường hợp cần thiết trong quá trình xét duyệt Giấy phép, CQCP có thể tiến hành các hoạt động hỗ trợ như sau:

- Theo quyết định của thủ trưởng hoặc người đứng đầu CQCP, thành lập Hội đồng xét duyệt giấy phép hoặc Hội đồng tư vấn có chức năng tư vấn giúp CQCP xem xét hồ sơ xin phép, đánh giá điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân xin phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ, giám sát vận hành thử nghiệm và một số vấn đề liên quan để làm căn cứ phê duyệt giấy phép

- Khảo sát cơ sở và khu vực phụ cận ngoài chuyến giám sát vận hành thử nghiệm (thời gian khảo sát sẽ không tính vào thời hạn 30 ngày xét duyệt Giấy phép)

- Tổ chức các cuộc họp đánh giá theo chuyên đề

- Tổ chức họp với tổ chức, cá nhân xin phép để yêu cầu trực tiếp giải trình một số vấn đề còn vướng mắc và thảo luận về các nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ xử lý, tiêu huỷ sẽ ghi trong giấy phép

- Lấy ý kiến phản biện của các chuyên gia ngoài Hội đồng xét duyệt giấy phép, cơ quan khoa học, công nghệ, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ có liên quan

- Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt giấy phép để thống nhất việc phê duyệt giấy phép.

h) Khi được cấp Giấy phép QLCTNH, mỗi chủ xử lý, tiêu huỷ sẽ được cấp một mã số QLCTNH theo quy định tại Phụ lục 6. Giấy phép QLCTNH sẽ kèm theo một bộ hồ sơ xin phép đầy đủ, hợp lệ đã nộp được đóng dấu xác nhận của CQCP trong phần Phụ lục.

i) Thời hạn hiệu lực của Giấy phép QLCTNH cấp lần đầu tiên cho chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH là 3 (ba) năm kể từ ngày được cấp. Giấy phép QLCTNH được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn là 5 (năm) năm. Thủ tục xin gia hạn Giấy phép được tiến hành như xin phép lần đầu và cần bắt đầu ít nhất 6 tháng trước khi hết hạn. Khi phê duyệt việc gia hạn Giấy phép, CQCP sẽ cấp một bản Giấy phép mới có cùng mã số QLCTNH.

k) Chủ xử lý, tiêu huỷ phải tiến hành xin điều chỉnh Giấy phép QLCTNH trong các trường hợp sau:

- Đã có Giấy phép được cấp theo các quy định có trước Thông tư này

- Có nhu cầu thay đổi, bổ sung về loại hình, công nghệ hoặc tăng quy mô, công suất thiết kế, số lượng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc xử lý, tiêu huỷ và lưu giữ tạm thời

- Có nhu cầu thay đổi, bổ sung về chủng loại hoặc tăng từ 15% trở lên về số lượng CTNH tối đa xin phép xử lý, tiêu huỷ

- Có nhu cầu thay đổi, mở rộng địa bàn hoạt động xử lý, tiêu huỷ (chỉ áp dụng cho trường hợp Giấy phép QLCTNH do Cục Bảo vệ môi trường cấp cho hoạt động trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên hoặc trường hợp Giấy phép do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho chủ nguồn thải tự xử lý, tiêu huỷ chuyển sang Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ CTNH cho các chủ nguồn thải khác trên cùng địa bàn một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương)

- Có nhu cầu thay đổi chủ xử lý, tiêu huỷ CTNH (hay thay đổi chủ sở hữu hoặc điều hành cơ sở) mà không thay đổi địa điểm cơ sở xử lý, tiêu huỷ hoặc thay đổi địa điểm cơ sở xử lý, tiêu huỷ mà không thay đổi chủ xử lý, tiêu huỷ .

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép được tiến hành như xin phép lần đầu. Khi phê duyệt việc điều chỉnh Giấy phép, CQCP sẽ cấp một bản Giấy phép mới có cùng mã số QLCTNH với thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày phê duyệt và đục lỗ để huỷ bỏ thời hạn hiệu lực của bản Giấy phép cũ.

l) Chủ xử lý, tiêu huỷ phải tiến hành lập hồ sơ xin cấp Giấy phép QLCTNH mới trong các trường hợp sau:

- Thay đổi đồng thời chủ xử lý, tiêu huỷ và địa điểm cơ sở

- Chủ xử lý, tiêu huỷ chỉ có Giấy phép QLCTNH do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho hoạt động hay cung cấp dịch vụ cho các chủ nguồn thải trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (kể cả Giấy phép tự xử lý, tiêu huỷ CTNH) có nhu cầu thay đổi, mở rộng địa bàn hoạt động sang các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy phép mới với Cục Bảo vệ môi trường.

Trích từ http://www.chatthainguyhai.net/index.asp?newsid=938&PageNum=1
 

Đính kèm

  • formdangky_chunguonthai.xls
    36.5 KB · Lượt xem: 488
Sửa lần cuối:
M

mam xanh

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hệ thống quản lý trực tuyến CTNH

bạn nào hiện đang quan tâm về vấn đề quản lý chất thải nguy hại có thể vào trang web www.quanlychatthai.vn
Ở đây sẽ cập nhập văn bản phap luật cùng với những hướng dẫn đăng nhập đễ dàng cho chủ nguồn thải , chủ vận chuyển và chủ xứ lý đăng ký các giấy tờ liên quan đến chứng từ chất thải nguy hại.đây la hệ thống quản lý trực tuyến CTNH của Cục dể dàng và tiện ích cho việc quản lý tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp nữa. Cca bạn thử vào xem nhé
 
scroll-topTop