Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nguồn của topic này:
  • “Huấn luyện ATLĐ cho cán bộ lao động, cấp quận, thị xã, phường” - trung tâm huấn luyện ATVSLĐ
  • Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đã ban hành các Hướng dẫn về Hệ thống quản lý An toàn-vệ sinh lao động (OSH-MS).
Hướng dẫn này không chỉ được xây dựng theo các nguyên tắc, văn kiện về an toàn và bảo vệ sức khoẻ người lao động của ILO còn được các tổ chức 3 bên (Chính phủ - người sử dụng lao động - người lao động) của ILO thông qua. Vì vậy nó có tính khả thi và linh hoạt cao để thực hiện và thúc đẩy công tác An toàn vệ sinh lao động và phát triển văn hoá an toàn tại cơ sở.

Hướng dẫn Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động (OSH-MS)
có những đặc điểm cơ bản là không bắt buộc phải thực hiện như các quy định pháp lý, không mang tính pháp lý và không thay thế các quy định của luật pháp, không thay thế qui định của các quy trình, quy chuẩn và các tiêu chuẩn quốc gia.

Với đặc điểm khả thi và linh hoạt như trên nên nó chính là công cụ hữu hiệu giúp cho người sử dụng lao động và người lao động kịp thời đối phó với những thay đổi về an toàn vệ sinh lao động trong thực tế sản xuất, hay nói cách khác OSH-MS chính là công cụ, là biện pháp hỗ trợ thiết thực cho người sử dụng lao động, người lao động và cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý ở các cấp không ngừng cải thiện điều kiện lao động và hoàn thiện công tác quản lý An toàn vệ sinh lao động.
 

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các yếu tố chính của hệ thống quản lý (OSH-MS)
- Chính sách
- Tổ chức
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
- Đánh giá
- Hành động và cải thiện


Chính sách
Chính sách của nhà nước đối với hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động ( ở cấp quốc gia)
Tuỳ theo điều kiện của mỗi quốc gia, một hoặc nhiều cơ quan có thẩm quyền phối hợp với đại diện của người sử dụng lao động, người lao động và các cơ quan khác có liên quan để rà soát, xây dựng và ban hành các chính sách về An toàn vệ sinh lao động ở cấp quốc gia.
Chính sách của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động cần dựa trên các nguyên tắc:
- Thúc đẩy việc thực hiện và đưa hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động vào công tác quản lý ở cơ sở.
- Tạo điều kiện để hệ thống liên tục đánh giá thực trạng công tác an toàn vệ sinh lao động từ đó xác định mục tiêu, lập kế hoạch và thực hiện được các hoạt động an toàn vệ sinh lao động ở cấp quốc gia và cơ sở.
- Thúc đẩy sự tham gia của người lao động và đại diện của người lao động ở cơ sở.
- Không ngừng hoàn thiện chính sách và bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính quan liêu và các chi phí không cần thiết.
- Thúc đẩy sự hợp tác và hỗ trợ việc xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở thông qua cơ quan thanh tra lao động, các cơ quan quản lý về an toàn vệ sinh lao động và các cơ quan liên quan về an toàn vệ sinh lao động; đồng thời hưởng ứng các hoạt động của cơ sở phù hợp với các yêu cầu quản lý an toàn vệ sinh lao động.
- Định kỳ đánh giá và rà soát hiệu quả, tính khả thi của chính sách nhà nước về an toàn vệ sinh lao động.
- Đánh giá và công bố hiệu quả thực tiễn của hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động theo cách thức thích hợp.
- Đảm bảo cho người sử dụng lao động và người lao động, kể cả lao động thời vụ và lao động trực tiếp của cơ sở thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của họ trong công tác an toàn vệ sinh lao động.

Chính sách an toàn vệ sinh lao động của cơ sở. (các quy định, nội quy về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở).
Việc tuân thủ các qui định của pháp luật nhà nước về an toàn vệ sinh lao động là trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động cần chỉ đạo và đứng ra cam kết các hoạt động An toàn vệ sinh lao động trong cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở, khi xây dựng các chính sách về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở cần:
- Phải tham khảo ý kiến của người lao động và đại diện người lao động để đảm bảo:
+ Phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở;
+ Trình bày ngắn gọn, rõ ràng có ngày tháng, có chữ ký của người sử dụng lao động.
+ Được phổ biến cho tất cả mọi ngừơi tại nơi làm việc và niêm yết tại nơi làm việc.
+ Định kỳ rà soát, rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện;
+ Lưu giữ và sẵn sàng cung cấp cho các đối tượng quan tâm như: khách hàng, nhà đầu tư, thanh tra lao động....
- Đảm bảo an toàn và sức khoẻ đối với mọi thành viên của cơ sở thông quan các biện pháp phòng chống tai nạn, ốm đau, bệnh tật và sự cố có liên quan đến công việc.
-Tuân thủ các quy định của luật pháp nhà nước về an toàn vệ sinh lao động và các thoả ứơc cam kết, tập thể có liên quan đến an toàn vệ sinh lao động.
- Đảm bảo có sự tư vấn, khuyến khích người lao động và đại diện người lao động tham gia tích cực vào các hoạt động của hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động.
- Không ngừng hoàn thiện việc thực hiện hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động.
 
scroll-topTop