Ứng dụng Gom Rác GRAC

Hệ thống quản lý CTNH

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hệ thống quản lý CTNH
Hình được đính kèm phía dưới

- GĐ1 là giai đoạn phát sinh chất thải từ các nguồn, trong phần này để giảm lượng thải doanh nghiệp có thể áp dụng các biện pháp giảm thiểu tại nguồn khác nhau.
- GĐ2 là giai đoạn bao gồm các công tác thu gom và vận chuyển trong nội vi công ty và vận chuyển ra ngoài
- GĐ3 là giai đoạn gồm các công tác xử lý thu hồi.
- GĐ4 là giai đoạn vận chuyển cặn, tro sau xử lý
- GĐ5 là giai đoạn chôn lấp chất thải
Trong sơ đồ nêu trên mỗi công đoạn có một chức năng, nhiệm vụ và các vấn đề liên quan khác nhau nhìn chung có các khâu chính cần quan tâm là: giảm thiểu tại nguồn, lưu trữ, vận chuyển và xử lý thu hồi.
Giảm thiểu tại nguồn. Đây là khâu hết sức quan trọng nó ảnh hưởng đến lượng chất thải và nồng độ chất ô nhiễm sinh ra cũng như quyết định đến hiệu quả kinh tế của một qui trình sản xuất.
Phân loại, thu gom và lưu trữ tại nguồn. Đây là khâu có ý nghĩa rất lớn ảnh hưởng đến
công nghệ xử lý sau này, cũng như an toàn trong vận chuyển và lưu trữ. Việc phân loại, ghi chú thông tin về chất thải và dán nhãn hợp lý chất thải là hết sức cần thiết cho khâu thu gom và lưu trữ. Việc thu gom và lưu trữ nên đảm bảo việc tách loại chất thải tránh trường hợp các chất thải có thể tương thích với nhau gây cháy nổ, phản ứng và sinh khí độc hại.
Thiết bị lưu trữ chất thải cũng nên chọn lựa các vật liệu để tránh sự rò rỉ của chất thải nguy hại vào môi trường. Một vấn đề cũng cần quan tâm trong thu gom và lưu trữ là thời gian lưu trữ do sự thay đổi của chất thải và các vấn đề an toàn.
Vận chuyển. Để đảm bảo vấn đề an toàn và tránh những sự cố có thể xảy ra trong quá trình chuyên chở, các công tác trong công đoạn này cũng cần hết sức chú ý. Các công tác trong giai đoạn này chủ yếu bao gồm như sau: kiểm tra các ghi chú về chất thải trên nhãn và dán nhãn hợp lý cho chất thải, sử dụng đúng loại thùng để chuyên chở, điền vào các biên bản quản lý chất tải nguy hại,.v.v. Ngoài ra, còn phải xây dựng và thực hiện các chương trình ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Trong đó các công tác dán nhãn chất thải và kiểm tra các thông tin cần thiết trên nhãn là công tác hết sức quan trọng. Công tác này góp phần cho việc truy cứu và lựa chọn phương án ứng cứu thích hợp khi có sự cố xảy ra, cũng như cung cấp thông tin cần thiết cho việc lựa chọn phương án xử lý thích hợp.
Xử lý. Công đoạn xử lý có thể bao gồm tất cả các kỹ thuật hóa học, hóa lý, sinh học, chôn lấp…v.v. Công đoạn này có ảnh hưởng gián tiếp đến tính kinh tế kỹ thuật của nhà máy phát sinh chất thải nguy hại, cũng như có thể gây ra các tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng, cũng như môi trường nếu biện pháp xử lý lựa chọn là không hợp lý.

Những định hướng chính trong công tác quản lý CTNH của Việt Nam:
-[FONT=&quot] [/FONT]Đẩy mạnh việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành một hệ thống đồng bộ các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý chất thải.
-[FONT=&quot] [/FONT]Quy hoạch các khu trung tâm khu vực xử lý CTNH
-[FONT=&quot] [/FONT]Tìm giải pháp và nguồn vốn để tăng cường đầu tư công tác quản lý CTNH
-[FONT=&quot] [/FONT]Tăng cường công tác đào tạo và nâng cao nhận thức về quản lý chất thải.
 

Đính kèm

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO CHẤT THẢI NGUY HẠI

mình đang làm tiểu luận môn học QLCTR đề tài "NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO CHẤT THẢI NGUY HẠI" sau đây là mục lục, các bạn xem rùi ý kiến dùm mình nhé. cám ơn lia lịa nhé....
Mục Lục
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA Ô NHIỄM
CTNH................................................................................. 1
1.1. Khái niệm............................................................................. 1
1.2. Nguồn gốc chất thải nguy hại................................................. 3
CHƯƠNG II. CÁC CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ VIỆC NGĂN NGỪA Ô NHIỄM CHẤT THẢI NGUY HẠI...................................................................... 4
2.1. Khái quát...................................................................... 4
2.2. Kiểm toán....................................................................... 4
2.3. Các phương pháp quản lý..................................................... 5
2.3.1. Rác thải công nghiệp.......................................................... 5
2.3.2. Rác thải sinh hoạt ........................................................6
2.3.3. Một số ví dụ về quản lý ngăn ngừa các nguồn chất thải nguy hại 6
2.3.3.1. Dầu cặn ........................................................................6
2.3.3.2. Pin ướt - Ắcquy .........................................................7
2.3.3.3. Vụn thải từ xây dựng .........................................................7
2.3.3.4. Bùn cống rãnh, chất thải tự hoại và chất thải từ các lò giết mổ 7
2.3.3.5. Các biện pháp kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp .........8
2.3.3.5.1. Giảm thiểu chất thải tại nguồn .........................................8
2.3.3.5.2. Tái chế và tái sử dụng lại .................................................9
2.3.3.5.3. Thay đổi các sản phẩm ..................................................10
2.4. Phân tích kinh tế. ..........................................................10
2.5. Quản lý tài chính ..................................10
CHƯƠNG III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM CHẤT THẢI NGUY HẠI...... 11
3.1. Quản lý và kiểm soát sản xuất ...................12
3.1.1. Kiểm soát quản lý ..................12
3.1.2. Kiểm soát nguyên vật liệu .............11
3.1.3. Quản lý nội vi tốt....................... 15
3.2. Cải tiến quy trình sản xuất ....................15
3.2.1. Cải tiến phương thức vận hành và bảo trì .....................15
3.2.2. Thay đổi nguyên liệu ....................18
3.2.3. Cải tiến quá trình và thiết bị ......................18
3.3. Giảm thể tích, khối lượng chất thải .............19
3.3.1. Tách riêng nguồn thải .................20
3.3.2. Cô đặc chất thải .......................21
3.4. Tái sinh chất thải nguy hại ......................21
3.4.1. Nước ........................21
3.4.2. Dung môi ...............22
3.4.3. Dầu .........................22
3.4.4. Chất rắn ................................23
3.4.5. Trao đổi chất thải ...........................23
CHƯƠNG IV. NHỮNG TRỞ NGẠI KHI THỰC HIỆN NGĂN NGỪA Ô NHIỄM CHẤT THẢI NGUY HẠI .............................24
CHƯƠNG V. TỔNG KẾT .........................25
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................26
 
Top