Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

hệ thống xử lý nước cấp

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các Bác pro ơi! mình đang thiết kế hệ thống xử lý nước kênh Năng, công suất 400m3/ngày sử dụng làm nước cấp. Bác nào có file hướng dẫn tính toán hay hệ thống xử lý tương tự không, có thể chia sẻ cho mình học hỏi kinh nghiệm với!

kết quả phân tích như sau:
Chỉ tiêu Đơn vị mẪUM1 mẪUM2 mẪUM3 TCVN 5942:1995Cột B
pH - 7,04 7,08 7,10 5,5 – 9
TSS mg/l 10,0 11,0 10,5 80
COD mg/l 11,0 12,0 11,0 < 35
BOD5 mg/l 7,5 7,5 7,0 < 25
N-NO2- mg/l 0,04 0,03 0,035 0,05
N-NO3- mg/l 1,02 1,05 1,05 15
N-NH4+ mg/l 0,17 0,15 0,16 1
PO3-4 mg/l 0,2 0,1 0,15 -
Coliforms MPN/100ml 9,3.102 9,2.102 9,4.102 10
DO mg/l 3,9 4,0 3,9 >2
As mg/l 0,0011 0,0012 0,0012 0,1
Cd mg/l KPH (LOD=0,0005) KPH KPH 0,02
(LOD=0,0005) (LOD=0,0005)
Pb mg/l 0,0056 0,0054 0,0058 0,1
Hg mg/l KPH (LOD=0,0001) KPH (LOD=0,0001) KPH (LOD=0,0001) 0,002
Cu mg/l KPH (LOD=0,05) KPH (LOD=0,05) KPH (LOD=0,05) 1
Fe mg/l 0,28 0,25 0,25 2
Dầu mỡ mg/l 0,2 0,2 0,18 0,3
 
Top