[help]- Có ai giúp mình làm đồ án tốt nghiệp với :)

kem_cold

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình nhận được đề tài mà chưa biết phải làm sao , mong các bạn nào có tài liệu thì giúp mình:
Đề tài : thiết kế hệ thống làm sạch khí SO2 trong khói lò của nhà máy nhiệt điện
Với các số liệu ban đầu :
+) thiết bị hấp thụ kiểu tháp đĩa lỗ có ống chảy chuyền, làm việc ở 1atm , 25 độ C, nồng độ 15%
+) Hỗn hợp khí gồm 15%(về thể tích)
+) Lưu lượng khí: 3500 m3/h tiêu chuẩn
+) Nồng độ SO2 sau khi làm sạch còn lại 0.5%
+) dung môi hấp thụ là nước
Mong các bạn giúp dùm sắp tới ngày bảo vệ đồ án rồi :1998618:
 
scroll-topTop