Hiệp hội sơn - Mực in và sản xuất sạch hơn

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cuộc họp ngắn tổng kết chương trình đánh giá nhanh giữa hiệp hội Sơn - Mực in Việt Nam và đoàn đánh giá nhanh Sản xuất sạch hơn (thuộc chương trình của Hợp phần Sản xuất Sạch hơn - Bộ Công Thương)

Hiệp hội Sơn - Mực in rất quan tâm đến những lợi ích của Sản Xuất Sạch Hơn và mong muốn sẽ có sự hỗ trợ hơn nữa của chính phủ để giảm thiểu các lãng phí trong quá trình sản xuất của các hội viên.

Thông tin về hiệp hội Sơn - Mực In Việt Nam tại www.vpia.org.vn
Thông tin về hợp phần CPI - Bộ Công Thương: http://cpi.thongtinkhcn.org.vn/

Các bạn có thể xem thêm thông tin về các doanh nghiệp đã hợp tác đánh giá nhanh tại link sau:

 
scroll-topTop