Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CỦA HAI PHƯƠNG PHÁP ĐÔNG TỤ ĐIỆN HÓA VÀ OXI HÓA BẰNG FENTON

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Trong bài báo này, hai phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm được nghiên cứu và so sánh hiệu quả của chúng. Hiệu suất xử lý nhu cầu oxi hóa học (COD) đạt được của hai phương pháp đông tụ điện và oxi hóa bằng hợp chất Fenton lần lượt là 97% và 85%. Tuy vậy hiệu quả xử lý COD phụ thuộc nhiều vào bản chất của loại thuốc nhuộm có trong nước thải. Tác nhân Fenton có hiệu quả xử lý cao hơn phương pháp đông tụ điện với các loại thuốc nhuộm hoạt tính. Các kết quả cho thấy, việc kết hợp cả hai phương pháp trong xử lý nước thải dệt nhuộm sẽ cho hiệu quả cao đặc biệt với dòng thải chứa nhiều loại thuốc nhuộm.

Nguồn:Tạp chí KH&CN
Mã:
yeumoitruong.vn
 

Đính kèm

Top