HỒ SƠ CẤP LẠI SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN CTNH GỒM NHỮNG GÌ?

phamuyennhi

Cỏ 4 lá
Bài viết
78
Nơi ở
TP HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bộ hồ sơ gồm:
- Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (có mẫu): 01 bản chính;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương: mỗi loại 01 bản sao;

- Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết BVMT hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án BVMT hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): mỗi loại 01 bản sao;

- Kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH): 01 bản sao;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM): 01 bản sao;

- Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt: 01 bản sao;

- Bản cam kết bảo vệ môi trường (BVMT) hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT: 01 bản sao;

- Tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH): mỗi loại 01 bản sao;

- Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung: 01 bản chính.

(được thay thế theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 và Phụ lục 1 (A và B) kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Lưu ý:

- Bản sao giấy tờ có dấu trong hồ sơ, kế hoạch và báo cáo không yêu cầu chứng thực theo quy định của pháp luật nhưng phải được tổ chức, cá nhân đóng dấu giáp lai hoặc dấu treo vào từng trang bản sao để tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của bản sao trước khi nộp cơ quan có thẩm quyền;

- Các hồ sơ, kế hoạch và báo cáo phải được tổ chức, cá nhân đóng dấu giáp lai hoặc đóng dấu treo vào từng trang để xác thực trước khi nộp cơ quan có thẩm quyền;

- Trường hợp không có dấu pháp nhân thì khi ký hợp đồng phải có chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật;

- Chủ nguồn thải CTNH không được phép uỷ quyền cho các pháp nhân khác ngoài pháp nhân (nếu có) của cơ sở phát sinh CTNH ghi trong Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH hoặc Giấy phép QLCTNH để ký, đóng dấu các hồ sơ, hợp đồng, chứng từ, kế hoạch, báo cáo;

- Bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH được đóng quyển;

- Ngoài quy định tại mục hồ sơ, không phải nộp thêm bất kỳ một hồ sơ, giấy tờ nào khác (như Hợp đồng chuyển giao CTNH với chủ hành nghề QLCTNH).

(được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Điều 8 và Phần B Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

*Số lượng hồ sơ: 02 bộ (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
 
scroll-topTop