Hồ Sơ Môi Trường

ngocaomai

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
bạn phải nói cụ thể hơn chứ chung chung quá
nếu nói về chất lượng môi trường không khí hay nước thải,... đều có QCVN quy định giá trị giới hạn hết.
Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải

 1. QCVN 01:2008/BTNMTQCVN về Nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên
 2. QCVN 08:2008/BTNMTQCVN về Chất lượng nước mặt
 3. QCVN 09:2008/BTNMTQCVN về Chất lượng nước ngầm
 4. QCVN 10:2008/BTNMTQCVN về Chất lượng nước biển ven bờ
 5. QCVN 11:2008/BTNMTQCVN về Nước thải công nghiệp ngành chế biến thuỷ sản
 6. QCVN 12:2008/BTNMTQCVN về Nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
 7. QCVN 13:2008/BTNMTQCVN về Nước thải công nghiệp dệt may
 8. QCVN 14:2008/BTNMTQCVN về Nước thải sinh hoạt
 9. QCVN 25:2009/BTNMTQCVN về Nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn
 10. QCVN 28:2010/BTNMTQCVN về nước thải y tế
 11. QCVN 29:2010/BTNMTQCVN về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
 12. QCVN 35:2010/BTNMTQCVN về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển
 13. QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
 14. Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải, tiếng ồn và độ rung
  1. QCVN 02:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế
  2. QCVN 05:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
  3. QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh
  4. QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ
  5. QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ
  6. QCVN 21:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học
  7. QCVN 22:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện
  8. QCVN 23:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp xi măng
  9. QCVN 30:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp
  10. QCVN 34:2010/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và các chất vô cơ
  11. QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
  12. QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung
  13. Quyết định 3733-2002-BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh lao động
  Quy chuẩn về chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt
  1. QCVN 01:2009/BYT: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĂN UỐNG
  2. QCVN 02:2009/BYT: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT
  3. TCVN 6096:2004: Tiêu chuẩn nước uống đóng chai
  Bộ quy chuẩn Việt Nam về hàm lượng ô nhiễm giới hạn trong đất
  1. QCVN 03:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất
  2. QCVN 15:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất
  Bộ quy chuẩn quốc gia về phế liệu và chất thải nguy hại
  1. QCVN 31:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt thép nhập khẩu
  2. QCVN 32:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu
  3. QCVN 33:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu
  4. QCVN 07:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
  5. TCVN 6696 : 2000: Chất thải rắn – Bãi chôn lấp hợp vệ sinh – Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường
 

Ledcored

Mầm xanh
Bài viết
19
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
!^^ Vì cái đề tài rất là rộng. nó bao gồm tất cả các nghị định, thông tư liên quan đến vấn đề môi trường của doanh nghiệp. Nên mình mí hỏi, cảm ơn vì sự giúp đỡ nhiệt tình ha.
* Nhưng cái mình hỏi là nghị định - thông tư về khí thải : thu hồi - xử lý liên quan đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong nước ấy.
 
scroll-topTop