hỏi đáp về điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Ms Bean

Administrator
Thành viên BQT
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Những đối tượng nào cầnđăng ký chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 27/2013/NĐ-CP?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 của Nghị định số 27/2013/NĐ-CP, các tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường bao gồm:

-Doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp;

-Các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ thành lập theo Luật khoa học và công nghệ;

-Tổ chức sự nghiệp môi trường được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường gồm những gì?

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ bao gồm:

-01 bản chính văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (theo Mẫu số 1, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 27/2013/NĐ-CP);

-01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức (theo Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 27/2013/NĐ-CP).

3. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường gồm những gì?

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ bao gồm:

-01 bản chính văn bản đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (theo Mẫu số 3, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 27/2013/NĐ-CP);

-01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức (theo Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 27/2013/NĐ-CP).

4. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường gồm những gì?

Hồ sơ được lập thành 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ bao gồm:

-01 bản chính văn bản đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (theo Mẫu số 4, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 27/2013/NĐ-CP);

-01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức (theo Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 27/2013/NĐ-CP).

5. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường gồm những gì?

-Trường hợp hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mà tổ chức đã gửi cho Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn còn giá trị (trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ), tổ chức lập và gửi 01 bản chính văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (theo Mẫu số 5, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 27/2013/NĐ-CP); bản sao chụp Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có);

-Trường hợp hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường mà tổ chức đã gửi cho Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn giá trị (quá 06 tháng, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ), tổ chức đề nghị chứng nhận lập 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ gồm: 01 bản chính văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (theo Mẫu số 5, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 27/2013/NĐ-CP); 01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức (theo Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 27/2013/NĐ-CP); bản sao chụp Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có).

6. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường là bao lâu?

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có thời hạn hiệu lực là 36 tháng kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá 36 tháng.

7. Nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận ở đâu?

Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận 1 cửa của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
9. Thời hạn giải quyết hồ sơ là bao lâu?

Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận: Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ.

10. Thế nào là hồ sơ đầy đủ?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 27/2013/NĐ-CP, hồ sơ phải được lập thành 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ bao gồm

-01 bản chính văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Mẫu số 1, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 27/2013/NĐ-CP;

- 01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức theo quy định tại Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 27/2013/NĐ-CP.

11. Thế nào là hồ sơ hợp lệ?

Hồ sơ hợp lệ là những hồ sơ đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

- Đơn đề nghị có chữ ký của Lãnh đạo và con dấu của Tổ chức;

- Có phụ lục các thông số quan trắc, phân tích đề nghị xin chứng nhận gửi kèm theo đơn đề nghị;

- Hồ sơ năng lực có chữ ký của người lập và Lãnh đạo, có con dấu của Tổ chức;

- Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có hoạt động quan trắc môi trường;

- Có văn bằng của Lãnh đạo tổ chức, các cán bộ thực hiện quan trắc/phân tích và các văn bằng có dấu đỏ công chứng ;

- Có hợp đồng lao động/quyết định tuyển dụng của các cán bộ thực hiện quan trắc/phân tích và hợp đồng lao động/quyết định tuyển dụng có dấu đỏ công chứng hoặc dấu đỏ sao y bản chính;

- Có danh mục hồ sơ, phương pháp thử/hiệu chuẩn/giám định nội bộ;

- Có danh mục các thủ tục, quy trình, hồ sơ thực hiện bảo đảm chất lượng và bảo đảm chất lượng;

- Đối với những tổ chức đã có VILAS:

+ Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 có dấu đỏ công chứng;

+ Có Sổ tay chất lượng;

+ Cóbáo cáo đánh giá nội bộ của phòng thí nghiệm lần gần nhất.

12. Tôi có thể tìm thêm thông tin về các thủ tục hành chính ở đâu?

Để biết thêm chi tiết về các thủ tục hành chính, vui lòng xem tại mụcChi tiết Thủ tục hành chính

13. Nghị định số 27/2013/NĐ-CP có gì khác biệt so với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005?

Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Chính Phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngvà bắt buộc áp dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường được cấp bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

ISO/IEC 17025:2005- Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩnlà tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chuyên biệt cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO (International Organization for Standardization) ban hành. Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005được cấp tại Việt Nam hiện nay bởi 2 tổ chức: Tổ chức Công nhận Việt Nam Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

14. Các tổ chức, doanh nghiệp nhỏ chỉ thực hiện phân tích môi trường có phải đăng ký đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3củaNghị định số 27/2013/NĐ-CP, hoạt động quan trắc môi trường bao gồm hoạt động quan trắc tại hiện trường và hoạt động phân tích môi trường. Vì vậy các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện phân tích môi trường vẫn phải đăng ký đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
 

Giới thiệu

Mạng xã hội Yêu Môi trường - Chợ Yêu Môi Trường được thành lập năm 2007 là mạng xã hội về môi trường lớn nhất Việt Nam
Sdt: 0908090013 - trongminh@ungphosuco.vn

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
15,196
Bài viết
66,000
Thành viên
30,413
Thành viên mới nhất
Josinn
Top