Hỏi: Ở đâu sử dụng sớ vải vụn( thuộc da) làm nguyên liệu

scroll-topTop