Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Hỏi về thành phần nứoc thải thuộc da?

moitruong08

Sự trở lại của voi Mamut
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1/Tính chất nước thải trước khi xử lý:
PH : 4 - 10
SS (mg/l) : 1200 – 6000(mg/l)
BOD5 (mg/l): 2000 – 3000 (mg/l)
COD (mg/l) : 3000 – 5000(mg/l)
S2-(mg/l) : 120 – 170( mg/l)
Cr3+ (mg/l) : 70 – 100 (mg/l)
Nhiệt độ : 27-30oC

2/ Tính chất nước thải sau khi xử lý:
PH : 5,5-9
SS (mg/l) : 100(mg/l)
BOD5 (mg/l): 50 (mg/l)
COD (mg/l) : 80(mg/l)
S2-(mg/l) : 0,5( mg/l)
Cr3+ (mg/l) : 1(mg/l)
Nhiệt độ : 40oC
(Tương ứng với TCVN 5945 - 2005 loại B)
(Số liệu thực tế của một công ty thuộc da ở TPHCM với Q
= 150 m3/ngày đêm)
 
Sửa lần cuối:

moitruong08

Sự trở lại của voi Mamut
#4
Top