Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Hỏi về ý nghĩa ĐTM và liên quan đến ĐTM

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Minh dang theo van de ve DTM. minh co may cau hoi thac mac, minh nho may ban giup minh nua nhe! Cam on rat nhieu, minh dang can gap lam! email cua minh: buitrang87@gmail.com
1. Y nghia cua viec CDA phai gui van ban lay y kien cua UBND cap xa, dai dien cong dong dan cu trong qua trinh lap bao cao danh gia tac dong moi truong
2. y nghia cua viec tham dinh DTM
3. VI sao phap luat cho phep CDA duoc thue to chuc dich vu tu van lap bao cao DTM cho DA cua minh? Hinh thuc hop dong giua hai ben va trach nhiem phap ly cua to chuc duoc chu du an thue lap bao cao DTM doi voi thong tin, so lieu duoc the hien trong bao cao DTM
4. Su khac nhau co ban giua DTM va DMC
5. y nghia cua viec lap DTM bo sung
 
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
tm:đánh giá tác động môi trường
dmc:đánh giá chiến lược môi trường
Báo cáo ĐMC và Báo cáo ĐTM khác nhau ở những điểm cơ bản sau:
1/ Về đối tượng phải lập báo cáo: Đối tượng phải lập báo cáo ĐMC là các chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp Quốc gia; Các chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên qui mô cả nước; Các chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, vùng.
2/ Về nội dung của báo cáo
3/ Về trách nhiệm tổ chức Hội đồng thẩm định Trách nhiệm thẩm định báo cáo ĐTM
 
Top