huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất ở Tiền Giang

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ CÔNG THƯƠNG

V/v triển khai thực hiện Thông tư số 36/2014/TT-BCT

Số: 2007/SCT-KTMT Tiền Giang, ngày 13 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

- Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Phòng Kinh tế TP. Mỹ Tho, TX. Gò Công, TX. Cai Lậy;

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất (sản xuất, kinh doanh, cất giữ và sử dụng hóa chất) trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


Ngày 22/10/2014, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 36/2014/TT-BCT quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (gọi tắt là Thông tư số 36/2014/TT-BCT), có hiệu lực thi hành từ ngày 08/12/2014.

Sở Công Thương Tiền Giang đề nghị Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; Phòng Kinh tế TP. Mỹ Tho, TX. Gò Công, TX. Cai Lậy và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của Thông tư số 36/2014/TT-BCT (khi Thông tư có hiệu lực thi hành) như sau:

1. Đối tượng áp dụng Thông tư số 36/2014/TT-BCT:

- Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động hóa chất liên quan hóa chất công nghiệp nguy hiểm; hóa chất là tiền chất sử dụng trong công nghiệp và hóa chất thuộc Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

- Không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động hóa chất liên quan xăng dầu, dầu khí; vật liệu nổ công nghiệp; hóa chất nguy hiểm vận chuyển bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

2. Về nội dung huấn luyện:

Nội dung huấn luyện được quy định chi tiết tại Điều 3 của Thông tư số 36/2014/TT-BCT. Nội dung huấn luyện phải phù hợp với tính chất, chủng loại, mức độ nguy hiểm của hóa chất tại cơ sở hoạt động hóa chất và vị trí làm việc của đối tượng được huấn luyện gồm:

- Lãnh đạo, người quản lý trực tiếp hóa chất (gọi tắt là người quản lý);

- Người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất (gọi tắt là người lao động).

3. Về tổ chức huấn luyện:

- Đối với cán bộ quản lý, Sở Công Thương Tiền Giang sẽ tổ chức huấn luyện cho cán bộ quản lý của các cơ sở hoạt động hóa chất trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 36/2014/TT-BCT.

- Đối với người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm:

+ Quy định về nội dung, thời gian huấn luyện theo Khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 36/2014/TT-BCT;

+ Lựa chọn người huấn luyện theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 36/2014/TT-BCT;

+ Thông báo kế hoạch huấn luyện và kiểm tra trước 07 ngày tới Sở Công Thương Tiền Giang;

+ Tổ chức huấn luyện;

+ Đề nghị Sở Công Thương Tiền Giang kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất (Giấy chứng nhận) cho người lao động đã được huấn luyện;

+ Quản lý, theo dõi công tác huấn luyện.

- Hình thức, thời gian huấn luyện được quy định tại Khoản 4 Điều 4 của Thông tư số 36/2014/TT-BCT (gồm trường hợp huấn luyện lần đầu, huấn luyện định kỳ, huấn luyện lại).

4. Hồ sơ đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận:

- Hồ sơ đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (đối với trường hợp huấn luyện người quản lý do Sở Công Thương tổ chức) gồm:

+ Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 Phụ lục I của Thông tư số 36/2014/TT-BCT;

+ Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục III của Thông tư số 36/2014/TT-BCT;

+ Hai ảnh (cỡ 2×3 cm) của người trong danh sách huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận;

+ Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở.

- Hồ sơ đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận (đối với trường hợp huấn luyện người lao động do cơ sở tự tổ chức) gồm:

+ Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 02 Phụ lục I của Thông tư số 36/2014/TT-BCT;

+ Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục III của Thông tư số 36/2014/TT-BCT;

+ Hai ảnh (cỡ 2×3 cm) của người trong danh sách kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận;

+ Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở.

5. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận:

- Cơ sở hoạt động hóa chất lập hồ sơ đề nghị Sở Công Thương Tiền Giang huấn luyện (đối với cán bộ quản lý), kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận.

- Việc kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Khoản 2, 3 Điều 6 của Thông tư số 36/2014/TT-BCT;

- Thẩm quyền kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận: Sở Công Thương Tiền Giang chủ trì việc kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cho các đối tượng được huấn luyện, kiểm tra đạt yêu cầu trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý.

- Giấy chứng nhận huấn luyện có giá trị trong thời hạn hai (02) năm và có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc.

- Trước khi Giấy chứng nhận hết hạn ba mươi (30) ngày, cơ sở có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị Sở Công Thương Tiền Giang huấn luyện (đối với cán bộ quản lý), kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

- Các trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận được quy định tại Điều 7 của Thông tư số 36/2014/TT-BCT.

6. Trách nhiệm của người được cấp Giấy chứng nhận:

- Quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đúng mục đích, không cho thuê, mượn; không sửa chữa, tẩy xóa Giấy chứng nhận.

- Xuất trình Giấy chứng nhận và chấp hành các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu.

7. Đối tượng đã được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể tham khảo Thông tư số 36/2014/TT-BCT tại website Sở Công Thương Tiền Giang (http://sct.tiengiang.gov.vn), chọn mục Công Thương Tiền Giang – Kỹ thuật an toàn và môi trường.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường, Sở Công Thương Tiền Giang số 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP. Mỹ Tho - điện thoại 073.3883465 hoặc email sct.pktatmt@tiengiang.gov.vn để được hỗ trợ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thanh tra Sở (để biết);

- Website Sở;

- Lưu: VT, P.KTAT-MT.


KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Công
 
scroll-topTop