Hướng dẫn các bước xây dựng ISO 14001 (phần 1)

An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. CHUẨN BỊ
1.1 Bổ nhiệm đại diện lãnh đạo (EMR) và nhóm ISO 14001

1.2 Xác định phạm vi áp dụng HTQLMT

1.3 Chính sách môi trường

Chú ý: tham khảo thêm (nếu có) về chính sách/định hướng quản lý môi trường từ công ty mẹ, tập đoàn ...

1.4 Vai trò & trách nhiệm thực hiện

Ví dụ:

* Vai trò của Giám đốc Nhà máy:

- Hỗ trợ việc xây dựng và duy trì HTQLMT của Công ty trong phạm vi được xác định.

- Tham dự các cuộc họp về xem xét của lãnh đạo

* Vai trò của nhóm điều hành ISO 14001:

- là trưởng các bộ phận chức năng trong Công ty

- Thiết lập kế hoạch thực hiện, triển khai ISO14001

- Xem xét, phê duyệt hệ thống tài liệu

- Quản lý việc thiết lập và duy trì hệ thống quản lý môi trường.

* Vai trò nhóm triển khai ISO 14001:

- Lập danh sách các hoạt động, sản phẩm & dịch vụ liên quan trong phạm vi HTQLMT

- Xác định, đánh giá các khía cạnh môi trường, tác động môi trường

- Xác định tác động và khía cạnh môi trường có ý nghĩa

- Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu môi trường

- Lập danh mục các thủ tục về kiểm soát điều hành

- Xác định các yêu cầu về theo dõi & đo lường

- Xác định các loại hồ sơ cần lưu giữ

- Xây dựng các tài liệu về HTQLMT

1.5 Kế hoạch triển khai dự án

- Kế hoạch nên chỉ rõ: ai? cái gì? khi nào? như thế nào? ...

1.6 Khởi động dự án (kick off)

- Họp khởi động

- Thông báo chính thức về EMR và các nhóm ISO 14001

- Xem xét, phê duyệt kế hoạch triển khai

- Xem xét kết quả thực hiện từ 1.2 đến 1.62. LẬP KẾ HOẠCH

2.1 Đào tạo nhận thức ISO 14001

- Đào tạo nhận thức về HTQLMT ISO 14001 cho tất cả các thành viên trong các nhóm điều hành và triển khai ISO 14001

2.2 Phân tích, đánh giá môi trường ban đầu

- Xây dựng phương pháp/hướng dẫn về xác định và đánh giá các khía cạnh môi trường (KCMT)

- Sử dụng phương pháp đánh giá cho điểm để đánh giá tác động môi trường và KCMT có ý nghĩa

- Lập danh sách KCMT có ý nghĩa trong phạm vi xác định

2.3 Thiết lập mục tiêu, chương trình hành động

- Dựa trên kết quả xác định KCMT có ý nghĩa, cân nhắc và xác định các mục tiêu, chỉ tiêu MT sẽ được thiết lập và đưa ra các chương trình quản lý MT tương ứng.

- Tham khảo/hỗ trợ từ ban lãnh đạo

2.4 Xây dựng các thủ tục về kiểm soát điều hành
Với mỗi KCMT nổi bật, cần xác định tên các thủ tục kiểm soát và/hoặc hướng dẫn công việc tương ứng
Mỗi một bộ phận/hoạt động, cần có các chuẩn mực kiểm soát cụ thể
2.5 Xác định các yêu cầu theo dõi, đo lường

•Xem xét các KCMT nổi bật, các mục tiêu-chỉ tiêu & chương trình quản lý MT đã thiết lập
•Xác định các yêu cầu về theo dõi và đo lường các yếu tố trên
•Xây dựng các thủ tục và/hoặc hướng dẫn công việc về hoạt động theo dõi – đo lường
2.6 Xác định các hồ sơ cần lưu giữ
- Bao gồm các loại hồ sơ chứng minh các hoạt động về quản lý môi trường trong phạm vi đã xác định.
2.7 Lập chương trình xác định & đánh giá mức độ tuân thủ yêu cầu luật định & yêu cầu khác

- Xác định và đánh giá việc đáp ứng các y.cầu luật & y.cầu khác
- Thiết lập các biện pháp đối ứng đảm bảo tuân thủ các y.cầu
- Thông báo tới NCC/nhà thầu về các KCMT nổi bật mà các hoạt động của họ có thể ảnh hưởng tới HTQLMT, tiến hành đào tạo (nếu cần thiết)
2.8 Xem xét các kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp

- Xác định các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong phạm vi áp dụng HTQLMT
- Xem xét & cập nhật nội dung các chương trình chuẩn bị và đối ứng với các tình huống khẩn cấp
2.9 Trao đổi thông tin

- Trao đổi thông tin nội bộ giữa các cấp và bộ phận chức năng trong hệ thống
- Xác định cách thức tiếp nhận, ghi chép, xử lý và phản hồi thông tin với các bên hữu quan
- Xem xét việc trao đổi thông tin với bên ngoài về các KCMT nổi bật.
2.10 Xem xét HTQLMT (bởi nhóm điều hành ISO 14001)
- Kết quả đầu ra của 2.2 – 2.5
- Kết quả xác định và đánh giá tác động MT và KCMT nổi bật
- Hồ sơ trao đổi thông tin bên ngoài về các KCMT nổi bật
- Mục tiêu, chỉ tiêu & chương trình quản lý MT
- Danh mục các thủ tục kiểm soát điều hành
- Yêu cầu về theo dõi đo lường
- Yêu cầu lưu giữ hồ sơ
- Giải quyết các vấn đề phát sinh
Nguồn: http://vicovn.com/
 

Giới thiệu

Mạng xã hội Yêu Môi trường - Chợ Yêu Môi Trường được thành lập năm 2007 là mạng xã hội về môi trường lớn nhất Việt Nam
Sdt: 0908090013 - trongminh@ungphosuco.vn

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
15,196
Bài viết
66,000
Thành viên
30,413
Thành viên mới nhất
Josinn
Top