Hướng dẫn hồ sơ quyết toán dự án, chương trình, nhiệm vụ

nhungdoahoaphudung

Cây công nghiệp
Bài viết
141
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào cả nhà em đang có một số vướng mắc trong sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường thực hiện nhiệm vụ, dự án, đề án mong cả nhà giúp.
1. Em đang làm nhiệm vụ điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường chăn nuôi ở 1 huyện, đi điều tra ở các xã. Nội dung có:
- Điều tra, lẫy mẫu, viết báo cáo.
Cả nhà giúp em mẫu hồ sơ với (ví dụ: phê duyệt mẫu phiếu điều tra, thanh toán tiền người dân trả lời phiếu điều tra, hồ sơ thanh toán tiền viết báo cáo, các mẫu họp hội đồng thẩm định, nghiệm thu,…)
2. Nếu làm ở cơ quan quản lý nhà nước (ví dụ Phòng TNMT huyện, Chi cục BVMT) thì có được đứng ra đi điều tra, viết báo cáo không? (ví dụ báo cáo tổng hợp 10tr thì người đang làm ở Phòng TNMT/Chi Cục BVMT có được đứng ra viết không, với nhiệm vụ như trên)
3. Nhiệm vụ điều tra như trên, UBND huyện giao Phòng TNMT là người thực hiện có đúng không hay bắt buộc phải thuê tư vấn?

Mong cả nhà giúp em với
Cảm ơn!
 

nhungdoahoaphudung

Cây công nghiệp
Bài viết
141
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhưng đây là nhiệm vụ mà, mà có nghiên cứu thì cũng được chứ. Mình thấy ở các cơ quan mọi người đều có đề tài nghiên cứu khoa học đấy thôi, ở huyện nếu muốn có giấy khen chiến sỹ thi đua thì phải có đề tài NCKH được duyệt. Mình muốn hỏi là làm nhiệm vụ môi trường như điều tra đánh giá tình môi trường thì có làm được không. Ví dụ điều tra, đánh giá tỉnh hình phát sinh rác thải sinh hoạt trên địa bàn thì Phòng TNMT (điều tra+viết báo cáo) có được trực tiếp làm không bạn - trực tiếp sử dụng tiền, thanh quyết toán bằng bảng kê ký nhận (có đội ngũ cán bộ đúng chuyên môn về MT)? Cái này không rõ lắm ko biết có văn bản nào quy định ko bạn nhỉ
 
Sửa lần cuối:

bibipupu

Cây công nghiệp
Bài viết
320
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ KINH PHÍ

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 62/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc không thu hồi kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm;
Liên Bộ Tài chính - Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí như sau:

Điều 1. Những quy định chung

1. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi tắt là dự án SXTN) được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện thuộc hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trọng điểm xác định trong chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và hướng khoa học ưu tiên của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là các bộ, ngành, tỉnh, thành phố), bao gồm:

a) Các dự án SXTN cấp nhà nước gồm: Dự án độc lập, dự án thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) trọng điểm cấp Nhà nước, dự án thuộc các Dự án KH&CN, dự án thuộc các Chương trình, Đề án KH&CN theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ ngành thực hiện được quy định tại Quyết định số 62/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Các dự án SXTN cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố.
 

Đính kèm

  • 22_2011_TTLT-BTC-BKHCN_120846.doc
    32.5 KB · Lượt xem: 371
scroll-topTop