Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ổng cục Môi trường đã xây dựng các Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường.
Cụ thể, ngày 18/6, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ký 02 quyết định số 588/QĐ-TCMT và 589/QĐ-TCMT về việc ban hành 08 Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường, bao gồm:
1.Hướng dẫn kỹ thuật đăng kýphát thải,lưu giữ vàvận chuyển hóa chất nguy hạitrong sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ.
2. Hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường do phát thải hóa chất nguy hại.
3.Hướng dẫn kỹ thuật quan trắc các hóa chất nguy hại phát thải từ các cơ sở sản xuất công nghiệp.
4.Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá rủi ro do phát thải hóa chất nguy hại của một số ngành công nghiệp.
5.Hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải và bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy;
6.Hướng dẫn kỹ thuật về quan trắc, đánh giá ô nhiễm và rủi ro môi trường và dư lượng một số chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy sử dụng trong nông nghiệp;
7.Hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê, đánh giá rủi ro đối với môi trường do phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy phát sinh không chủ định từ hoạt động sản xuất công nghiệp;
8.Hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê, quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với Perfluorooctane sulfonic axit, các muối và Perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOS).

Trước đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cũng đã ký quyết định ban hành 02 Hướng dẫn kỹ thuật bao gồm:
1. Hướng dẫn công tác kiểm kê, quan trắc, giám sát về POP cho các ngành, địa phương;
2. Hướng dẫn áp dụng Kỹ thuật tốt nhất hiện có và Phương thức môi trường tốt nhất để hạn chế việc phát sinh POP không chủ định cho lò đốt chất thải.

Các Hướng dẫn kỹ thuật này là tài liệu hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất trong việc tổ chức quản lý và xây dựng các công trình, trang thiết bị và kỹ thuật về bảo vệ môi trường nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường do phát thải hóa chất nguy hại, phù hợp với hoạt động đặc thù của từng tổ chức, cá nhân.
 
scroll-topTop