Ứng dụng Gom Rác GRAC

Hướng dẫn quan trắc hóa chất nguy hại

daibangxanh

Well-Known Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT QUAN TRẮC HÓA CHẤT NGUY HẠI PHÁT THẢI TỪ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-TCMT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường)
 

Đính kèm

Top