Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Hướng dẫn sản xuất sạch hơn

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đây là tài liệu về hướng dẫn sản xuất sạch hơn, bà con mình down về tham khảo nha .

Nội dung gồm có:

Sản xuất sạch hơn là gì ?
Có các giải pháp SXSH nào ?
Có các giải pháp SXSH nào ?
Các lợi ích của SXSH
Đánh giá SXSH
6 bước tiến hành SXSH
Danh mục kiểm tra
Các trở ngại khi thực hiện SXSH

Nguồn tham khảo: Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam

Download
 
#4
Top