Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ISO 14001 ISO 14006:2011

daibangxanh

Well-Known Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
ISO 14006:2011, Environmental management systems – Guidelines for incorporating ecodesignTiêu chuẩn ISO mới để giảm tác động môi trường của các sản phẩm và dịch vụ
http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1469

ISO 14006:2011 được áp dụng cho bất kỳ tổ chức, bất kể quy mô, vị trí địa lý, văn hóa, phức tạp của hệ thống quản lý của mình, và không có vấn đề làm thế nào đơn giản hay phức tạp sản phẩm hoặc dịch vụ.
Lợi ích:


  • Lợi ích kinh tế: ví dụ như thông qua tăng khả năng cạnh tranh, giảm chi phí và thu hút tài trợ và đầu tư
  • Khuyến khích đổi mới và sáng tạo, và xác định mô hình kinh doanh mới
  • Giảm trách nhiệm thông qua giảm tác động môi trường và cải thiện kiến ​​thức sản phẩm
  • Cải thiện công chúng hình ảnh
  • Tăng cường động lực của nhân viên.
ISO 14006:2011, Environmental management systems – Guidelines for incorporating ecodesign - hướng dẫn sản phẩm và tổ chức dịch vụ kết hợp thiết kế sinh thái (ecodesign) vào bất kỳ hệ thống quản lý chất lượng, môi trường hoặc tương tự.
 
Top