Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
[FONT=&quot]Ban hành kèm theo Thông tư số 26[/FONT][FONT=&quot]/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường[/FONT]

Phụ lục 4 Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải (hậu ĐTM)

Download
phu_luc_4.doc‎

Đối tượng:
chủ đầu tư, các công ty chuyên lắp đặt và vận hành công trình xử lý chất thải,...
 
scroll-topTop