Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
[FONT=&quot]Ban hành kèm theo Thông tư số 26[/FONT][FONT=&quot]/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường[/FONT]

Phụ lục 4 Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải (hậu ĐTM)

Download
phu_luc_4.doc‎

Đối tượng:
chủ đầu tư, các công ty chuyên lắp đặt và vận hành công trình xử lý chất thải,...
 
scroll-topTop