Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

khám phá ô chữ nè

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
HÀNG NGANG: A. Đặc khu hành chính của Trung Quốc, được xem là “Las Vegas của phương Đông”. B. Thủ đô của Afghanistan. C. Sinh thực khí nữ thờ ở các đền, tháp Chăm.
D. Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (tiếng Anh, viết tắt).
E. Thư điện tử (tiếng Anh, viết tắt) - Thủ đô của quốc đảo Maldives (viết ngược).
F. Tổ chức lương thực và nông nghiệp thế giới (tiếng Anh, viết tắt).
HÀNG DỌC:
1. Chú chuột hoạt hình do W. Disney sáng tạo nên.
2. “Mình về mình có nhớ ta/Mái đình Hồng Thái,… Tân Trào” (thơ Tố Hữu).
3. Yếu tố đầu tiên trong Ngũ hành.
4. Người nghe lời con rắn ăn trái cấm của Vườn địa đàng cùng Adam.
5. Đại sư huynh của Quan Vũ và Trương Phi (viết ngược).
6. Quỹ tiền tệ quốc tế (tiếng Anh, viết tắt).
7. “Lên non mới biết non cao/Nuôi… mới biết công lao mẹ thầy” (ca dao).

 
Top