Khu bảo tồn

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khu bảo tồn là thuật ngữ được các nhà bảo tồn sử dụng để chỉ các vườn quốc gia, khu bảo tồn tự nhiên, các cảnh quan trên trái đất, các khu bảo tồn biển và những nơi khác.
Theo hệ thống phận hạng bảo tồn thiên nhiên của thế giới - theo IUCN, 1993, các khu bảo tồn được phân hạng và được định nghĩa tuỳ theo mục đích khu bảo tồn.
- Khu bảo tồn thiên nhiên nghiêm ngặt: Là những khu đất liền hay biển có những hệ sinh thái, những đặc điểm địa chất sinh lý và những lòai nổi bật và mang tính đại diện, chủ yếu để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học và kiểm soát môi trường.
- Khu bảo tồn động vật hoang dã: Là khu đất hoặc biển chưa hoặc rất ít có sự can thiệp của con người, vẫn còn đang giữ được những ảnh hưởng và đặc điểm của tự nhiên, không có dân cư sinh sống, được bảo vệ và quản lý nhằm duy trì điều kiện tự nhiên.
 

huunam

Cây công nghiệp
Bài viết
379
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khu bảo tồn là thuật ngữ được các nhà bảo tồn sử dụng để chỉ các vườn quốc gia, khu bảo tồn tự nhiên, các cảnh quan trên trái đất, các khu bảo tồn biển và những nơi khác.
Theo hệ thống phận hạng bảo tồn thiên nhiên của thế giới - theo IUCN, 1993, các khu bảo tồn được phân hạng và được định nghĩa tuỳ theo mục đích khu bảo tồn.
- Khu bảo tồn thiên nhiên nghiêm ngặt: Là những khu đất liền hay biển có những hệ sinh thái, những đặc điểm địa chất sinh lý và những lòai nổi bật và mang tính đại diện, chủ yếu để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học và kiểm soát môi trường.
- Khu bảo tồn động vật hoang dã: Là khu đất hoặc biển chưa hoặc rất ít có sự can thiệp của con người, vẫn còn đang giữ được những ảnh hưởng và đặc điểm của tự nhiên, không có dân cư sinh sống, được bảo vệ và quản lý nhằm duy trì điều kiện tự nhiên.

Thế hiện đã có giải pháp nào hiệu quả nhất để bảo tồn các khu bảo tồn chưa?
 
scroll-topTop