Khung chương trình đào tạo quản lý chất thải nguy hại

Minh YMT

Admin
Bài viết
669
Nơi ở
Ho Chi Minh city
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Khung chương trình đào tạo quản lý chất thải nguy hại

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình này cung cấp cho người học một sốnăng lực để có thể thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản về quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi hoàn thành chương trình, người học có khả năng:

- Có nhận thức đúng đắn về vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của mình trong công tác quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.

- Trình bày và giải thích được những nội dung cơ bản quản lý chất thải nguy hại; tổ chức thực hiện các nghiệp vụ quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.

- Áp dụng được những kiến thức về quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI để lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI phù hợp với điều kiện thực tế trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.

2. Nội dung khung chương trình đào tạo và thời lượng

2.1. Chương trình đào tạo nghiệp vụ quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI bao gồm các chuyên đề chính sau:
Tên chuyên đề
  • Chuyên đề 1: Tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về môi trường và quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI
  • Chuyên đề 2: Danh mục, phân định, phân loại CHẤT THẢI NGUY HẠI; Tình hình quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI trên toàn quốc và các công nghệ xử lý CHẤT THẢI NGUY HẠI đang áp dụng hiện nay
  • Chuyên đề 3: Yêu cầu kỹ thuật đối với việc hành nghề quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI; An toàn lao động, bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI
  • Chuyên đề 4: Chứng từ, báo cáo quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI
2.2. Mô tả các chuyên đề

2.2.1. Chuyên đề 1: Tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về môi trường và quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI

Nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm:

- Các Điều ước quốc tế liên quan đến quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI;

- Các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường và quản lý chất thải nguy hại tại Việt Nam;

+ Các nội dung về quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014;

+ Các nội dung về quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI trong Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

+ Các quy định cụ thể của Thông tư này.

- Các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI;

- Hướng dẫn áp dụng các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn liên quan đến quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.

2.2.2. Chuyên đề 2: Danh mục CHẤT THẢI NGUY HẠI, phân định, phân loại CHẤT THẢI NGUY HẠI. Tình hình quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI trên toàn quốc và các công nghệ xử lý CHẤT THẢI NGUY HẠI đang áp dụng hiện nay

Nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm:

- Danh mục CHẤT THẢI NGUY HẠI, phân định, phân loại CHẤT THẢI NGUY HẠI:

+ Danh mục CHẤT THẢI NGUY HẠI;

+ Phân định CHẤT THẢI NGUY HẠI;

+ Phân loại CHẤT THẢI NGUY HẠI.

- Tình hình quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI trên toàn quốc và các công nghệ xử lý CHẤT THẢI NGUY HẠI đang áp dụng hiện nay:

+ Thực trạng công tác quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI trên toàn quốc;

+ Các công nghệ xử lý CHẤT THẢI NGUY HẠI hiện nay.

2.2.3. Chuyên đề 3: Yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành các phương tiện, thiết bị, hệ thống xử lý CHẤT THẢI NGUY HẠI và bảo vệ môi trường. An toàn lao động, bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI

Nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm:

- Yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành các phương tiện, thiết bị, hệ thống xử lý CHẤT THẢI NGUY HẠI và bảo vệ môi trường:

+ Yêu cầu kỹ thuật, quy trình vận hành an toàn đối với phương tiện thiết bị lưu chứa, lưu giữ CHẤT THẢI NGUY HẠI và vận chuyển CHẤT THẢI NGUY HẠI;

+ Yêu cầu kỹ thuật, quy trình vận hành an toàn đối với hệ thống, thiết bị xử lý CHẤT THẢI NGUY HẠI;

+ Yêu cầu kỹ thuật, quy trình vận hành an toàn đối với công trình, biện pháp bảo vệ môi trường;

+ Các vấn đề khác.

- An toàn lao động, bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI:

+ Các biện pháp an toàn lao động trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CHẤT THẢI NGUY HẠI;

+ Các biện pháp bảo vệ sức khỏe cán bộ, công nhân viên tham gia công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CHẤT THẢI NGUY HẠI;

+ Xác định các sự cố có thể xảy ra và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đặc biệt là phòng ngừa cháy, nổ.

2.2.4. Chuyên đề 4: Chứng từ, báo cáo quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.

Nội dung cơ bản của chuyên đề bao gồm:

- Hướng dẫn lập, sử dụng, lưu trữ chứng từ CHẤT THẢI NGUY HẠI;

- Hướng dẫn lập và báo cáo quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI;

- Giới thiệu về hệ thống thông tin quản lý tích hợp CHẤT THẢI NGUY HẠI (E-manifest) do Tổng cục Môi trường xây dựng và hướng dẫn sử dụng các tính năng của hệ thống.

3. Đánh giá kết quả học tập và xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo

3.1. Kết thúc mỗi chuyên đề trong chương trình đào tạo này sẽ có một bài kiểm tra chuyên đề để đánh giá kết quả học tập. Nội dung, hình thức, thời gian kiểm tra do giảng viên cơ sở đào tạo chương trình này quyết định và phải được công bố trước khi thực hiện đào tạo chuyên đề.

3.2. Điểm kiểm tra kết thúc chuyên đề được chấm theo thang điểm hệ 10 (từ 0 đến 10), bài kiểm tra phải đạt từ 5 điểm trở lên mới đạt yêu cầu.

3.3. Người học tham dự ít nhất 80% thời gian lên lớp lý thuyết, thực hiện đầy đủ các bài thảo luận theo yêu cầu của chuyên đề, chấp hành đúng các quy định của cơ sở đào tạo thì được tham dự kiểm tra kết thúc chuyên đề.

3.4. Nếu người học có điểm chưa đạt yêu cầu hoặc không đủ điều kiện dự kiểm tra được quy định tại Mục 3.2, Mục 3.3 nêu trên thì phải học lại chuyên đề đó. Việc học lại do giảng viên cơ sở đào tạo chương trình này quyết định.

3.5. Người học có điểm kiểm tra của tất cả các chuyên đề trong chương trình đào tạo đạt yêu cầu sẽ được xem xét cấp chứng chỉ quản lý CHẤT THẢI NGUY HẠI.
 
scroll-topTop