Kí hiệu đường kính đường ống?

blackandveatch

Mầm 2 lá
Bài viết
30
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
DN (Diameter Nominal), ký hiệu theo tiêu chuẩn của Châu Âu.
Đối với các nước Bắc Mỹ và United Kingdom thì ký hiệu sẽ là NPS (Nominal Pipe Size).

DN không phải là đường kính trong hay đường kính ngoài của ống mà chỉ có khái niệm một cách tương đối về kích thước của đường ống nào đó. Ví dụ ống DN25, DN50, DN100 thì tương đương với kích thước 1inch, 2 inches , 4 inches... Còn để biết được đường kính ống bên trong hay bên ngoài thì còn phụ thuộc vào độ dầy (thickness) của đường ống. Mỗi đường ống hoạt động ở các điều kiện khác nhau (áp suât, nhiệt độ, độ ăn mòn...) thì có độ dày khác nhau mà do đó đường kính trong và đường kính ngoài cũng khác nhau.
 
scroll-topTop